نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

بخش PICU  بیمارستان فیروز آبادی داری به روز ترین تجهیزات پزشکی می باشد .

سرپرستار بخش : سرکار خانم سمیه پیری 

استف : سرکار خانم زهرا دادراست 

شماره بخش : 51048 ( 1522-1514-1520) 

 

Template settings