نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

ای سی یو  بیمارستان فیروزآبادی از متخصصان آموزش دیده ویژه برخوردار است و دارای تجهیزات نظارتی پیشرفته می باشد .بیمارستان فیروزآبادی مجهز به چهار icu   می باشد .

سرپرستار : سرکار خانم آمنه اردستانی 

استف :

شماره بخش : 51048 داخلی ( 1108-1109)

Template settings