نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 نمونه وظایف و مسئولیت ها :

---سیاســت گذاری در زمینه اجرای برنامه های مربوطه به نظام های استخدامی، برنامه ریزی، آموزش و بهسازی منابع انسانی و بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان.

---برنامه ریزی برای تأمین و توزیع مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان.

-- -برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی متناسب با ضوابط و شاخص ها و استانداردها

 --–برنامه ریــزی و هماهنگــی جهت انجــام مطالعــات کاربردی در راســتای آسیب شناسی و بهبود مؤلفه های مرتبط با مدیریت منابع انسانی

---بررسی و تجزیه وتحلیل قوانین و مقررات حاکم برجذب، نگهداری و ارتقاء منابع انسانی سازمان/ موسسه

--تهیه و تدوین معیارها و شــاخص های عمومــی و اختصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان و نظارت بر نحوه اجرای آنها.

---برنامه ریزی و اجرای آزمون های استخدامی.

---نظارت بر حســن اجرای قوانین و مقررات و دســتورالعمل ها و آیین نامه های مربوط در راستای سیاست های ابلاغی .

---اجرای  دســتورالعمل نظام آمــوزش کارکنان، تأمین و توزیع نیروی انســانی مشمولین قانون پزشکان و پیراپزشکان، پیام آوران بهداشت و ضریب کا بر اساس دستورالعمل های ابلاغی

پیگیری و نظارت در امر استخدام، جذب و به کارگیری کارکنان.

---راهنمایی مراجعین (هیات علمی و غیر هیات علمی) در زمینه قوانین، مقررات و دستورالعمل ها برحسب وظایف اداره مربوطه. –

---ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقاء سطح دانش و تخصص و مهارت های آنان.

---رعایت عدالت در جذب، تداوم خدمت و ارتقاء منابع انسانی.

 ---تشخیص احراز شرایط بازنشستگی و حقوق وظیفه مستخدمین فوت شده.

 ---اجرا، ارزشیابی و صدور گواهی دوره های کوتاه مدت آموزش شغلی.

 ---تهیه و تدوین بانک اطلاعات نیروی انســانی اعم از رسمی، پیمانی، طرحی، قراردادی و ...

---نیازسنجی منابع انسانی، پیگیری و اخذ مجوز استخدامی.

---صدور کلیه احکام حقوقی کارکنان اعم از اشتغال، ترمیم حقوق، برقراری حقوق و مزایا، مأموریت آموزشی ترفیع، انتصابات، اضافه کار و سایر موارد مربوطه با رعایت قوانین و مقررات جاری.

---تهیه و تنظیم و اجرای خدمات آماری مربوط به منابع انسانی و موردنیاز موسسه و نظارت بر حسن اجرای آن

---انجام مطالعات لازم به منظور کمــک در ایجاد و برقراری روش های مفید و مؤثر در امور اداری و تشکیل تیم ها و گروه های کاری مشترک در راستای منابع انسانی سازمان / موسسه.

 ---انطباق خدمات و فعالیت شــغلی واداری با شــاخص های اســتاندارد و الگوهای مناسب اداری.

-پویا نمودن سیستم اطلاع  رسانی صحیح و مناسب مرتبط با ارباب رجوع

 ---افزایش سطح مســئولیت پذیر بودن کارکنان در نظام اداری از طریق آموزش های کاربردی.

---مشارکت فعال در کانون های تصمیم گیری مرتبط با حوزه مدیریت منابع انسانی

---استقرار نظام HSR و D & R در حوزه منابع انسانی.

---ایجاد محیط مناســب برای رشد کرامات انســانی و فضایل اخلاقی  در نظام اداری دانشگاه

---به کارگیری فناوری نوین در جهت مکانیزه نمودن فرآیندهای اداری.

Template settings