نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه از وظایف و مسئولیت ها :

---استفاده از منابع علمی به روز در زمینه توان بخشی بیماران و مشاوره، طرح  ریزی و اجــرای برنامه فیزیوتراپی برای بیماران و نظارت بر نحوه انجام فیزیوتراپی در مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی

---پذیرش، تســت، ارزیابی و درمان بیماران با استفاده از آخرین یافته های علمی در رشته فیزیوتراپی

---مشارکت در آموزش عملی دانشــجویان کارشناسی در بیمارستان ها و بخش های درمانی تابعه (کارآموزی و کارورزی) و ارزشیابی کیفیت آموز

---انجام فیزیوتراپی برای بیماران نظیر تمرین درمانی، فیزیوتراپی تنفسی، الکتروتروتراپی و سایر درمان های موردنظر برای بیماران سرپایی و بستری

---تعیین درمان و هدف درمان بر اساس تشخیص و نوع بیماری یا معلولیت و تعیین ساعات و جلسات درمانی

---تشــخیص عارضه، طرح ریزی وسایل کمکی و تجویز ســاخت آنها (اسپلینت) با  در نظــر گرفتن نوع معلولیت و آموزش به بیماران و خانواده آنها در خصوص استفاده و به کارگیری صحیح وسایل ارتز و پروتز

---تلاش برای جلوگیری از پیشرفت معلولیت از طریق تعیین برنامه های درمانی متناسب برحسب نوع معلولیت، ارزشــیابی حرفه ای وضعیت معلولین ذهنی و جســمی و تعیین حرف متناسب برای ایشان در حد امکان، انجام اقدامات لازم آموزشی و درمانی جهت خودکفا نمودن معلولین

---همــکاری در برنامه هــای غربالگری افراد در معرض خطــر ابتالا به اختلالات اســکلتی عضلانی و انتخــاب و به کارگیری تکنیک های درمانی مناســب برای درمان آنها

---پیشــگیری از بیماری ها و عوارض ناشی از بی حرکتی و کم تحرکی در بیماران بستری، سالمندان و معلولین و گروه های در معرض خطر

---شــرکت فعال در دوره های کارآمــوزی، مهارتی و آموزشــی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و به کارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله، مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه

----استفاده از تجهیزات تمرین درمانی و درمان های دستی مرتبط.

---انجام درمانهای دستی و تمرین درمانی و حرکت درمانی

Template settings