نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

---مطالعه و تعیین و پیشنهاد نحوه تخصیص منابع، امکانات و تجهیزات موردنیاز برای اجرای پروژه های مصوب و ارائه آن به مسئول مافوق

---پیش بینــی و برآورد اعتبارات موردنیاز جهت اجرای پروژه ها با اســتفاده از فرم های مربوطه و آماده سازی آن در جهت ارسال به مدیر طرح های تأسیساتی

تنظیــم دســتورالعمل های تخصصی مربوط بــه مدیریت، راهبــری و به کارگیری تأسیسات و پیگیری تأیید، تصویب و ابلاغ آن به صورت هماهنگ و یکپارچه---

مشارکت در تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی و شاخص ها و چک لیست های نظارتی---

 برنامه ریزی و نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی در تأسیسات و تجهیزات---

همکاری در تهیه برنامه زمان بندی پروژه های تأسیســاتی و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها---

انجام خدمات مشاوره، طراحی و نظارت در مورد طرح های فنی و تأسیساتی---

برنامه ریزی و نظارت بر رعایت درست استانداردهای ایمنی ساختمان ها و تجهیزات مکانیکی---

نظارت فنی بر عملکرد پیمانکاران و مؤسسات طرف قرارداد و تأیید آنها---

 ---نظارت بر انجام تعمیرات سالیانه و فصلی ساختمانها، تأسیسات و محوطه

---نظارت بر مراحل ساخت و تهیه تجهیزات و قطعات طبق مفاد قراردادهای منعقده

---نظــارت بر نصــب و راه اندازی و تحویــل تجهیزات خریداری شــده و تنظیم و تائید صورت جلسات و گزارش های مربوطه

---انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگه داشت ساختمان ها و تأسیسات مربوط به آنها و نیز تأسیســات آب، فاضالب، آسانسور و سیستم های حرارتی و برودتی و سایر موارد مشابه

 

Template settings