نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیت ها :

---انجام مطالعات لازم در زمینه دانش بینایی سنجی و پیشرفت های حاصله از آن

---انجام مشاوره در امور بهداشتی چشم و بینایی در محیط های کار.

---بررسی، تشخیص و تصحیح نارسایی ها و عیوب انکساری با تجویز عدسی مناسب.

---انجام آزمون های تشخیصی بیماری های بخش قدامی چشم از قبیل آب سیاه (گلوکوم(،آب مروارید (کاتاراکت)و...

---انجام آزمون های ویژه از قبیل مکان نگاری (توپوگرافی)، سونوگرافی چشم.

---اندازه گیری میدان بینایی چشم.

---ارائه تمرینات ویژه و ورزش های ارتوپتیک جهت بهبود بینایی

---معاینه دقیق چشــم جهت اشکال یابی چشــم از جهت تنبلی، نزدیکبینی، دوربینی و تاربینی (آستیگماتیسم(.

---تعیین نمره و تجویز عینک برای رفع عیوب انکســاری بــه کمک داروهای فلج کننده عضالت چشم (سیکلوپلژیک(.

---ساخت و ارائه عینک های مربوط به عیوب انکساری.

---تجویز وســایل کمک بینایی از قبیل بزرگ نما، چشمی های مرکب (اکولرهای کامپاند(و سایر تجهیزات با تأیید کمیته علمی مربوطه

---تشــخیص و درمان غیر دارویــی و غیر جراحی اختلالات دید دوچشــمی، انحرافات عضلانی آشکار و غیر آشکار، فلجی و غیر فلجی.

---شــرکت فعال در دوره های کارآمــوزی، مهارتی و آموزشــی در جهت ارتقا معلومات و توانمندی های شغلی و به کارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

---مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.

Template settings