نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

---نظارت بر اجرای سیاست های کشوری و منطقهای بهداشت محیط

---همکاری در تهیه و تدوین پروتکل های آموزشی

---برآورد و پیشنهاد اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به برنامه های بهداشت محیط

---مشارکت در شناسایی و کنترل طغیان بیماری ها و )همه گیر اپیدمی(.

---مشارکت در تهیه گزارش های ارزیابی اثرات زیست محیطی.

---مشارکت در طراحی سیستم های انتقال، تصفیه و توزیع آب آشامیدنی.

---مشارکت در طراحی سیستم های جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی.

---مشارکت در تدوین برنامه های جامع کاهش و کنترل آلودگی هوا.

---تفسیر و به کارگیری نتایج آزمایش های کیفیت آب.

---مشارکت در تهیه گزارش های پیوست سلامت.

---مشارکت در طراحی سیستم های جمع آوری و دفع مواد زائد جامد.

---بررسی و تهیه گزارش های تحلیلی از کیفیت منابع آب و تغییرات روند آنها.

---نظارت بر فعالیت های اجرای بخش خصوصی فعال مرتبط

---مشارکت در طراحی و اجرای مطالعات بار محیطی بیماری ها

---مشارکت در طراحی و اجرای مطالعات تماس با عوامل محیطی.

---مشارکت در طراحی سیستم های کنترل آلودگی هوا.

---مشارکت در انجام مطالعات اپیدمیولوژی محیط.

---مشارکت در انجام مطالعات سمشناسی محیط.

---پیگیری تأمین تجهیزات و وسایل موردنیاز اجرای برنامه های بهداشت محیط

---برنامه ریزی و تعییــن اهداف مربوط به اجرای فرآیندهای بهداشــت محیط در زمینه های کنترل بهداشتی آب و فاضلاب.

---ایجاد هماهنگی بین بخشــی با نهادهای ذی ربط به ویژه شــرکت های مهندسی آب و فاضلاب شــهری و روســتایی در جهت بهبود وضعیت بهداشتی، منابع آب و شبکه های آبرسانی و روستایی.

---اخذ آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت آب آشامیدنی شهرها و روستاهای استان از شهرستان ها، تجزیه وتحلیل اطلاعات و ارسال بازخورد به آنها.

---نظارت کمی و کیفی بر روی آزمایشگاه های آب و فاضلاب.

---نظارت و کنترل بهداشتی و حفاظتی مراکز پرتو پزشکی و تجزیه وتحلیل نتایج.

---تهیه بسته های آموزشی و آموزش مداوم برای گروههای هدف.

---کنترل و نظارت بهداشــتی بر کلیه مراکز و اماکن مشمول و غیر مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.

Template settings