نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

--- برنامه ریزی جهت دســتیابی به اهداف کلی بهداشت حرفه ای با توجه به سیاست ها، دستورالعمل ها و امکانات

---نظارت و ارزشیابی و پایش برنامه های اجراشده در واحدهای سازمانی مرتبط و تعیین نقاط قوت و ضعف آنان

---شناسایی، اندازهگیری و پایش عوامل زیان آور محیط کار و تعیین راه کارهای مناسب.

---شناســایی، ارزیابــی و اعلام نواقص بهداشــت حرفه ای کارگاه ها بــه کارفرمایان و مسئولین مافوق

---اجرای برنامه های آموزشی بهداشت حرفه ای برای گروه های هدف.

---آشــنایی با اصول خدمات بهداشــتی اولیه و نظارت بر حسن اجرای این خدمات بر شاغلین حرف گوناگون.

---نظارت بر انجام فرآیندهای بهداشــت حرفه ای در مراکز بهداشــتی درمانی و خانه های بهداشت روستایی

---بررسی، ارزیابی و تحلیل آمار و اطلاعات فعالیت های بهداشت حرفه ای کارگاه های تحت پوشش به منظور ارتقاء فعالیت ها.

---نمونه برداری، اندازه گیری، تحلیل و ارزشــیابی عوامل زیان آور و مســائل ارگونومیک در محیط کار و ارائه راهکار به منظور پیشــگیری نظارت و پیگیری در امر تأسیس،‌ تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار.

---همکاری در تنظیم و پیگیری عملیات اجرائی در زمینه پیشگیری و بیماریابی و مبارزه با بیماری ها و مسمومیت های ناشی از کار.

---شــرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشــی در جهــت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و به کارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

---مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.

Template settings