نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیت ها :

---کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان از کامل بودن مدارک پزشکی موردنیــاز مانند اجازه عمل، آمادگی عمل، داروهای قبل از عمل، عدم داشــتن وسایل مصنوعی و زیورآلات و..

---اطمینان از ســالم بودن و کارایی دســتگاه ها و تجهیزات موردنیاز جهت عمل جراحی قبل از شروع (شــامل ساکشن، دستگاه الکتروکوتر، چراغ و...)و گزارش هرگونه نقص، خطا و خرابی به مسئولین ذی ربط.

---کنترل اتاق عمل ازنظر نور کافی، سیســتم برق رسانی، درجه حرارت، رطوبت، پاکیزگی، ایمنی و...

---اطــلاع از وجود لوازم و امکانات موردنیاز جراحــی و آماده نمودن اتاق عمل با لوازم و وسایل جراحی

---کنترل و اطمینان از استریل بودن لوازم و بسته های وسایل

---کنتــرل بیمــار ازنظر آمادگی جســمی و روانــی جهت عمل جراحــی و ارائه آموزش های لازم

---هدایت بیمار به تخت عمل، قرار دادن بیمار بر روی تخت و تنظیم تخت جراحی و چراغ ها برحسب نوع و ناحیه عمل

.---قرار دادن کلیه دســتگاه ها و تجهیزات در اطراف تخت جراحی بر طبق قابلیت دسترسی و نیاز

---حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محیط و اتفاقات و وضعیت بیمار، کمک به جراحان و پرستار اسکراب در پوشیدن گان و دستکش و...

---بازنمودن پوشش های اولیه بسته های استریل و نخها و سایر وسایل و در اختیار گذاردن آنها.

---شمارش و ثبت نخ، گاز، لانگ گاز، درن و... قبل از اتمام به همراه تیم جراحی و جمع آوری آنها پس از استفاده

---تکمیل کلیه گزارشهای و موارد ثبتی از ابتدا تا اتمام عمل جراحی

---کمک در جابجایی و انتقال بیمار به ریکاوری و ارائه گزارش شفاهی و کتبی در مورد وضعیت ناحیه جراحی

---پوشــاندن میزها با پوشش استریل و قرار دادن وسایل و لوازم به شکل استریل بر روی آنها (شامل وسایل جراحی، نخ، درن، گاز)

---کمک در شســتن نهایی پوســت بیمار(پرپ) و پوشاندن بیمار با پوشش های استریل(درپ(

---گزارش کلیه اقدامات انجام شده و وسایل متصله به بیمار به مسئول ریکاوری.

---جمع آوری و شست و شوی وسایل و انتقال آنها به مرکز استریلیزاسیون

---مطالعه و تحقیق در مورد پیشــرفت های علمــی و تکنولوژیک در زمینه اتاق عمل و کسب دانش روزانه

---شرکت در انجام عملیات احیاء در اتاق عمل

---نظارت و کنترل بر فعالیت کاردان های اتاق عمل

---حصول اطمینان از کارکرد صحیح و دقیق ابزار و تجهیزات اتاق عمل

---شــرکت فعــال در دوره هــای کارآمــوزی، مهارتــی و آموزشــی در جهت ارتقــاء معلومــات و توانمندی های شــغلی و به کارگیری نتایــج آن در انجام

---مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوط

Template settings