نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیت ها :

--کنتــرل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان از کامل بودن مدارک پزشــکی موردنیاز (مانند اجازه عمل و آمادگی های عمل، داروهای قبل از عمل، عدم داشــتن وسایل مصنوعی و زیورآلات و..)

---اطمینان از ســلامت و کارایی دســتگاه ها و تجهیزات موردنیاز عمل جراحی قبل از شروع (شامل ساکشن، دستگاه الکتروکوتر، چراغ و...) و گزارش هر نوع نقص، خطا و خرابی به مسئولین ذی ربط

---کنترل اتاق عمل ازنظر نور کافی، سیســتم برق رســانی، درجه حــرارت، رطوبت، پاکیزگی، ایمنی و...

---اطــلاع از وجود لوازم و امکانات موردنیــاز جراحی و آماده نمودن اتاق عمل با لوازم و وسایل جراحی.

---کنترل و اطمینان از استریل بودن لوازم و بسته های وسایل.

---کنترل بیمار ازنظر آمادگی جســمی و روانی جهت عمل جراحی و ارائه آموزشهای لازم

---هدایــت بیمار به تخت عمل، قرار دادن بیمار بر روی تخت و تنظیم تخت جراحی و چراغها برحسب نوع و ناحیه عمل.

---قــرار دادن کلیه دســتگاه ها و تجهیزات در اطراف تخت جراحــی بر طبق قابلیت دسترسی و نیاز.

---حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محیط و اتفاقات و وضعیت بیمار، کمک به جراحان و پرستار اسکراب در پوشیدن گان و دستکش و...

---بازنمودن پوشش های اولیه بسته های استریل و نخها و سایر وسایل و در اختیار گذاردن آنها.  

---شمارش و ثبت نخ، گاز، لانگ گاز، درن و... قبل از اتمام به همراه تیم جراحی و جمع آوری آنها پس از استفاده.

---تکمیل کلیه گزارش های و موارد ثبتی از ابتدا تا اتمام عمل جراحی

---کمک در جابجایی و انتقال بیمار به ریکاوری و ارائه گزارش شــفاهی و کتبی در مورد وضعیت ناحیه جراحی.

 ---پوشاندن میزها با پوشش استریل و قرار دادن وسایل و لوازم به شکل استریل بر روی آنها (شامل وسایل جراحی، نخ، درن، گاز،( ..

---کمک در شســتن پوســت بیمار (پرپ) و پوشــاندن بیمار با پوشش استریل )درپ(.

---گزارش کلیه اقدامات انجام شده و وسایل متصله به بیمار به مسئول ریکاوری. –جمع آوری و شست و شوی وسایل و انتقال آنها به مراکز استریلیزاسیون.

 ---شرکت در انجام عملیات احیاء در اتاق عمل.

---مراقبت از اجساد طبق موازین شرع و استانداردها.

---شــرکت فعــال در دوره هــای کارآمــوزی، مهارتــی و آموزشــی در جهت ارتقــاء معلومــات و توانمندیه ای شــغلی و به کارگیری نتایــج آن در انجام وظایف محوله

---مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه.

Template settings