نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

 

 بخش مراقبت های قلبی و عروقی بیمارستان فیروزآبادی با اخرین تجهیزات روز پزشکی آماده ارائه خدمات درمانی در کلیه ساعات شبانه روز به بیماران می باشد

سرپرستاران بخش : سرکار خانم مریم اردستانی - سرکار خانم زهرا مقدسی 

استف : سرکار خانم  زهرا انزلی 

شماره بخش : 51048 ( داخلی بخش 1113-1112)

 

 

 

Template settings