نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیت ها :

---نظارت برای پذیرش بیماران و ثبت رادیوگرافی های روزانه برنامه ریزی و هماهنگی در جهت تهیه لوازم و داروهای موردنیاز بخش پزشکی هسته ای

---دادن دســتورات و آمادگی های لازم به بیمار جهت انجام روش های تشــخیصی یا درمانی

---آماده نمودن بیمار در مجاورت یا بر روی تخت جهت انجام اسکن

---آماده نمودن و راه اندازی دســتگاهها و تجهیزات پزشکی هسته ای و سایر عوامل فنی لازم.

---انجام اقدامات لازم برای حفاظــت در برابر پرتوها برای کارکنان و بیماران تحت نظارت مقام مسئول.

---همکاری در انجام کارهای روزانه ازجمله تهیه و آماده سازی رادیو داروها، تجویز و یا تزریق به بیماران و انجام اسکن ها.

---آماده سازی، تمیز کردن، نگهداری و کاربرد لوازم و تجهیزات پزشکی هسته ای بر اساس دســتورالعمل ها و نکات احتیاطی ضروری )دوربین گاما، کالیبراسیون دوز اشعه، دوزیمتر محیطی و.....)

---مطالعه و تحقیق در مورد پیشــرفت های علمی و تکنولوژیک در زمینه پزشــکی هسته ای و کسب دانش روزآمد.

---طرح ریــزی و انجام برنامه های آموزشــی و تحقیقاتی با همــکاری و نظارت متخصص پزشکی هسته ای

---همکاری با کارشناســان مربوطه در طرح ریزی و انجام برنامه های آموزشــی و پژوهشی با نظارت متخصص پزشکی هسته ای واحد مربوطه.

--عیب یابی و اعلام به موقع موارد نقص دستگاه ها به مقام مربوطه و پیگیری رفع نقص تا به کارگیری مجدد دستگاه.

---بررسی آمار و گزارش اقدامات هفتگی و ماهانه جهت ارائه به سرپرست مربوطه.

---شــرکت فعال در دوره های کارآمــوزی، مهارتی و آموزشــی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و به کارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

---مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.

Template settings