نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیتها:

---تأمین نیازهای بهداشــتی اولیه بیماران و معلولین برحسب صلاح  دید سرپرست مربوطه شامل: حمام دادن یا کمک در حمام کردن، دهان شویه، امور نظافتی مانند شســتن دســت و صورت، کوتاه کردن ناخنها، تعویض البسه، مرتب کردن بیمار، ماساژ، تغییر وضعیت، اصلاح

---آماده کردن وسایل لازم  جهت انجام امور مراقبتی توسط پرستار )وسایل پانسمان و...(، جمع آوری آنها پس از اتمام کار، شســت و شــوی وســایل و انتقال به مرکز سترون سازی (استریلیزاسیون(.

---مراقبت و رســیدگی به وضع جسمانی و حالات روحی و گزارش رفتار معلولین و گزارش بیماری آنان به مسئولین مربوط در صورت مشاهده عالئم بیماری. -کمک در خوردن غذا به بیمار

---دادن لگــن ولوله به بیماران بنا به نیاز و شست وشــو و ضدعفونی آنها با رعایت اصول بهداشتی

---کمــک به بیمار درحرکــت و نقل وانتقال (راه رفتن، انتقال بــه برانکارد و صندلی چرخدار و...)

---آماده کردن تختها (با بیمار یا بدون بیمار) و برانکارد

---آماده کردن بیمار برای معاینه پزشک

---مراقبت در حفظ نظم و نظافت بخش و پاکیزگی و شســت و شوی کلیه لوازم بخش

---تخلیــه ترشــحات، کلیه کیســه ها و ظرف هــای نیاز به تخلیــه و همچنین نظافــت و ضدعفونــی آنهــا مانند کیســه های ادراری ـ شیشــه های مکش (ساکشن و...)

---کمک در امر توان بخشی بیمار یا معلول (کمک در بکار بردن چوب زیر بغل و...)

---جمع آوری و کنترل نمونه های آزمایشگاهی تحت نظارت پرستار مربوطه.

---نظارت و مراقبت در خوابانیدن و بیدار کردن معلولین

---آموزش نحوه پوشــش و تعویض لباس به معلولین تربیت پذیر و آموزش پذیر و شناساندن انواع مختلف لباس و موارد استفاده هر یک از آنها

---تعویــض ملحفه، روبالشــی و روتختی بیماران و معلولیــن و تحویل آنها به رختشویخانه

---ارائه آموزش های لازم به معلولین در زمینه جویدن و بلعیدن غذا

 ---مراقبت از اجساد طبق موازین شرع و استانداردها

---شــرکت فعال در دوره های کارآمــوزی، مهارتی و آموزشــی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و به کارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

---مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه

 

 

Template settings