نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و سئولیت ها :

---مصاحبه، ارزیابی، شناخت نیازها و مشکالت ارتباطی (گفتار، زبان، پرگماتیک)، بلع دهانی-حلقی و شناختی توانخواه (بیمار)، خانواده و زمینه اجتماعی که در آن زندگی میکنند

---تعیین اهداف متناسب با نیازهای ارتباطی, بلع دهانی-حلقی و شناخت، و انتخاب و اجرای روشهای درمانی مناسب با اهداف

---اجرای فعالیت های درمانی بر اساس آنالیز عملکردی و ارزیابی مجدد از نتایج درمان

---ارائه تشخیص تخصصی گفتاردرمانی مبتنی بر علائم، علل و شواهد مربوط و تعیین برنامه درمان و اهداف

---تعیین نیاز بیماران با اختلالات ارتباطی به تجهیزات تخصصی یا کمکی

---آموزش مهارتها به بیمار و خانواده

---آموزش به جامعه (پیشــگیری اولیه و رفع موانع فیزیکــی، اجتماعی و ... برای افراد با نیاز خاص)

---ارتقای فردی کار درمانگر برای دستیابی به آخرین مدارک و منابع علمی مربوط رشته

---مشارکت در امر آموزش بالینی دانشجویان

---ارائه مشاوره در مراکز بستری، سرپایی و حرفه ای بهداشتی مدارس و سازمان ها

---ارائه مشاوره به اعضای دیگر تیم درمان

---همکاری با ســازمان نظام پزشــکی و وزارت بهداشت و درمان در گزارش دادن و جلوگیری از مداخله غیرمجاز و متخلفانه

---ثبت فعالیت  های گفتاردرمانی و تهیه گزارش  های موردنیاز بنا بر درخواســت به مسئولین ذی ربط

---همکاری و ارتباط با ســایر اعضا تیم درمان، مسئولین و دستاندرکاران سلامت جامع

Template settings