نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیت ها :

---پذیرش بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی با معرفی پزشک معالج

---مطالعه به منظور انتخاب روشهای مناسب برای کار با پرتوهای یون ساز

---نظارت بر نحوه نگه داشــت و حفاظت از دستگاه های رادیوگرافی، سی.تی اسکن و ام.آر. آی.

---کنترل و نظارت بر کنترل کیفیت دستگاه های رادیوگرافی و گرافی های انجام شده.

---نظارت و بازرسی مراکز پرتو پزشکی.

---آشنایی با داده های تخصصی و فوق تخصصی مورداستفاده در رادیولوژی و آگاهی از عوارض جانبی آنها با همکاری متخصصین رادیولوژی.

---پذیرش بیمــاران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی با معرفی پزشــک معالج با اولویت بیماران اورژانسی.

---ارائــه دســتورات و آمادگی های قبلــی لازم برای بیماران برحســب نوع گرافی درخواستی با هماهنگی متخصص رادیولوژی.

---انجام گرافی های عادی، تخصصی، ماموگرافی و همچنین اسکن های درخواستی

---آماده نمودن بیمار برای عکس برداری از عضو

---ارائه دســتورات و آمادگی های قبلــی لازم برای بیماران برحســب نوع گرافی درخواستی با هماهنگی متخصص رادیولوژی.

---انجام گرافی های عادی، تخصصی، ماموگرافی و همچنین اسکن های درخواستی. -آماده نمودن بیمار برای عکسبرداری از عضو

---آماده نمودن و به کارگیری دســتگاه با توجه به مدت تشعشع لازم و سایر عوامل فنی جهت رادیوگرافی یا فلوروسکوپی.

---بررســی و کنترل دســتگاه های رادیولوژی و رادیوگرافی و اعلام موارد نقص به مسئولین مربوطه.

---نظارت بر فعالیت کاردان های رادیولوژی و سایر کارکنان ذی ربط

---مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.

 

Template settings