نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

---بررسی، اصلاح و ارتقاء فرآیندهای انجام کار مربوط به بیهوشی

---همــکاری در تعییــن وضعیت بیمار در حین عمل و کنترل علائم  حیاتی و ســطح هوشیاری

---ارزیابی وضعیت بالینی و آزمایش های بیمار قبل از عمل

---همکاری های لازم با گروه آموزشی بیهوشی در زمینه های آموزشی و تحقیقاتی.

 ---انجام مشــاوره و تصمیم گیری (با هماهنگی متخصص) و با لحاظ رضایت بیمار در مورد نوع بیهوشــی (عمومــی یا ناحیه ای) با توجه به وضعیــت بالینی بیمار و نتایج آزمایش های پاراکلینیکی.

---تزریق داروهای قبل از بیهوشی بر اساس تجویز پزشک متخصص ازنظر نوع و مقدار دارو و روش استفاده از آن.

---دادن بیهوشی به بیماران تا ریسک ۳ و شرکت در مراحل مختلف آن ازجمله القای  بیهوشی و نگهداری و اتمام آن زیر نظر متخصص بیهوشی.

---تحت نظر داشــتن بیمار در طول عمل و انتقال بیمار به ریکاوری تا هوشیاری کامل و ترخیص.

---بررسی بیمار ازنظر نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی با بررسی گازهای خون شریانی.

 ---رگ گیری شــریانی، کارگذاری لوله تراشه و احیای قلبی ریوی در بخشهای ویژه ـ اورژانس و...

---اجرای روندهای عملی بالینی (پروســیجر) متداول بی دردی (مانند بی دردی بعد از عمل - حین زایمان و....

---شــرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و به کارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.   

---شرایط احرازمشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.

Template settings