نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیت ها :

---تحقیــق در زمینه کاربرد روش های نوین ذخیره و بازیابی داده های پزشــکی جهت بهینه سازی نظام های تصمیم گیری در حوزه بهداشت و درمان

---بومی سازی اســتانداردها و پروتکل های فناوری اطلاعات در جهت ارتقای نظام ها بهداشت و درمان

---ارائه روش های بهینه جهت آموزش و انتقال مفاهیم کاربردی انفورماتیک در پزشکی

---طراحی روش های اجرایی حفاظت از اطلاعات خصوصی بیماران

---فراهم سازی زمینه برقراری و تداوم ارتباط و همکاری بین مراکز ارائه دهنده خدمت بهداشتی و درمانی .

---بررسی و پیشنهاد ساختار بهینه پایگاه داده های پزشکی

--استفاده از کدگذاری در پزشــکی و روش های نوین ذخیره سازی و بازیابی دادهای پزشکی

-سازماندهی، ذخیره سازی و بازیابی اطالعات سالمت بر اساس استانداردهای مورد عمل---

---نظارت بر گردآوری، پردازش و توزیع دادهها و اطلاعات بهداشتی و درمانی

---کنترل و نظارت بر اسناد و مدارک پزشکی مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان ها

---نظارت بر ارزیابی واحدهای مدارک پزشــکی از جهت ساختار، ترکیب و تعداد پرسنل، تجهیزات، فضای فیزیکی و فرآیند مستندسازی.

---مشارکت در تقویت زیرساخت های ارتباطی و اینترنتی به منظور دستیابی آسان مراجعین به منابع اطلاعاتی پزشکی.

---مشــاوره و راهنمایی کاربران کتابخانه ها و مراکز اطلاع رســانی پزشــکی برای بازیابی اطلاعات و هدایت آنان در ترسیم استراتژی فردی آنها.

---طبقه بندی کتب و مجالت و کاتولوگ نویسی.

---مشارکت در آموزش دروس عملی دانشجویان رشته مدارک پزشکی.

انجام امور مربوط به پذیرش بیماران---

---اخذ رضایت نامه و اجازه نامه ها و تأمین پذیرش موارد فوریت پزشکی.

---زمان بندی و نوبت دهی برای پذیرش بیماران ـ اعمال جراحی و بستری

---انجام امور بایگانی پرونده ها بر اساس روش تعیین شده

 

Template settings