نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه مسئولیت و وظایف ها :

---تحقیق و گردآوری مقالات نوین در زمین شنوایی شناسی و بررسی یافته های علمی تازه برای بالا بردن دانش کاری.

-انجام آزمایش شنوایی سنجی با دیاپازون و تست های الکتروفیزیولوژی و آزمایش های تکمیلی برای تعیین محل ضایعه و تعیین و تجویز نوع سمعک برای بیمار---

---غربالگری شنوایی نوزادان بر اساس پروتکل شنوایی.

---انجام تست های شنوایی سنجی (ادیومتری) و تست های عملکرد شیپور استاش.

---ارزیابی وزوز گوش، تجویز پوشاننده ها، تربیت شنیداری و شنوایی سنجی اطفال.

---تعیین میزان و عیوب شنوایی و تفسیر گوش (ادیوگرام(.

---تهیه گزارش های لازم جهت ارائه به مسئولین ذی ربط.

---مشاوره با والدین بیمار ازنظر پیگیری آزمایش های و ارجاع به گفتاردرمان

---قالب گیری و ساخت قالب گوش و سمعک.

---شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و به کارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

---مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه

Template settings