نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

---یک پارچه ســازی سیاســتهای فضای مجــازی در حــوزه شــبکه ای رایانه ای و متناسب سازی آن باسیاست های دولت الکترونیک.

---مطالعه و تحقیق و تهیه گزارش در زمینه شــبکه ارتباطی و ارائه پیشنهادهای لازم  به منظور ارتقای سطح کیفی سخت افزارهای مرکز

---مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارائه نظرات مشورتی به مقام های مافوق

امکان سنجی و طراحی نقشه شبکه های رایانه های موردنیاز با توجه به تعداد کاربران، حجم داده و نقاط اتصال---

انجام بررســی های راهبردی در زمینه طرح های جامــع انفورماتیک و ارائه نتایج به مقام های بالاتر---

برنامه ریزی جهت شــناخت کافــی از تجهیزات دیجیتال مرکــز به منظور نصب و راه اندازی، عیب یابی و پشتیبانی شبکه ارتباطی---

برنامه ریزی جهت توسعه و ارتقاء بستر ســخت افزاری و شبکه دانشگاه در بازه های زمانی معین شده و پیگیری اجرای آن---

---تقویت روابط بین واحدهای صفی و ستادی

---تجزیه وتحلیل، طراحی و پیاده سازی شبکه بر اساس نیاز مرکز

نظارت بر قراردادهای شبکه رایانه ای و نحوه اجرای آنها---

طراحی و پیکربندی سخت افزار شبکه و نظارت بر اجرای آن---

نصب و راه اندازی ایستگاه های کاری و تنظیمات مربوط---

 

Template settings