نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیتها:

---جمع آوری و بررســی اطلاعات مربوط به قیمــت کالاها و خدمات، کالاهای انحصاری و محصولات داخلی و تعیین بهای آنها

-برنامه ریزی و اقدام نســبت به توزیع کالاها و اموال خریداری شــده موجود بر اســاس خریدهای صورت گرفته سازمان/ موسسه---

---اتخاذ تدابیر لازم  در خصوص خرید یا فروش کالا ها  و ملزومات موردنیاز سازمان/ موسسه بر اساس مقررات حاکم و جاری.

---هماهنگی جهت حمل و تحویل اجناس خریداری شده به انبار در مقابل اخذ رسید و قبض انبار

---همکاری در تهیه قراردادهای مربوط به خرید کالا و خدمات

-همکاری و مشارکت در طراحی و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های انبارداری، خرید و تدارکات در مجموعه موسسه---

-بررسی و کنترل وضعیت قیمت کالاهای  موردنیاز و موجود در بازار---

---پیگیری و کنترل امور مربوط به تنظیم اســناد اقلام خریداری شده طبق دستورالعمل و قانون مالی معاملاتی  دانشگاه و تحویل اسناد به امور مالی جهت تسویه حساب

-کنترل و نظارت بر انبارداری کالاهای  خریداری شده و انجام کلیه مراحل تحویل کالا به انبار و ثبت و نگهداری اسناد مربوطه---

-اعمــال نظارت عالیه بر خریدهای کلان  واحدهای تابعــه و ارائه گزارش های دورهای به مقامات و مسئولین مربوطه---

---استعلام و تهیه پیش فاکتور از شرکت های عرضه کننده کالا و خدمات موردنیاز

-پیگیری و تهیه مدارک و مستندات خرید و ثبت سفارش---

---گــردآوری آمار و اطلاعات و گزارش های تخصصی پیرامون کلیه فعالیت های تدارکاتی، تجزیه وتحلیل آن و ارائه گزارش های تحلیلی و آماری

---ثبت اطلاعات  برگزاری مناقصه ها و مزایده ها در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصه ها

---انجام امور گمرکی و بیمه و ترخیص کاالاهای  خریداریشده از خارج کشور

-انجام کلیه امور تشریفات خریدها اعم از خریدهای داخلی و خارجی---

---انجام کلیه امور تشریفات مناقصه ها و مزایده های دانشگاه

---خرید کلیه کالاهای  ریالی و ارزی (اعم از مصرفی و غیر مصرفی) درخواستی سازمان / موسسه.

 -پیگیری تأمین منابع ارزی موردنیاز موسسه جهت خرید تجهیزات و ملزومات خارجی---

-پیگیری تأمین و تخصیص ارز جهت خریدهای خارجی با نظر مسئولین ذی ربط---

-پیگیری انجام امور خریدهای خارجی از مرحله تخصیص ارز تا ترخیص کالا و تحویل به متقاضی---

-مدیریت خرید و تدارک اقلام، ملزومات و تجهیزات موردنیاز در دفتر مرکزی---

-انجام امور مرتبط جهت سفرهای داخلی و خارجی مسئولین و مدیران موسسه ازجمله تهیه بلیت، ویزا، پاسپورت، اقامت و امثالهم با هماهنگی ادارات مربوطه---

---مکاتبه و مذاکره با شرکت های عرضه کننده داخلی و خارجی.

-ارتباط مؤثر با تولیدکنندگان کالا و شرکت های عرضه کننده داخلی و خارجی---

توانایی تحقیق و سنجش بازار بر اساس قیمت، کیفیت، خدمات پشتیبانی و پاسخگویی---

--آماده  سازی، نگهداری و به روزرسانی سیستماتیک (به صورت فیزیکال و دیجیتال) تاریخچه و اطلاعات  خریداریشده، هزینه خرید، دریافت ها و نحوه عملکرد محصولات خریداری شده. طراحی وآم تدوین بانک اطالاعات  تخصصی تأمین کنندگان دارای صلاحیت و توســعه-و به هنگام سازی آنها جهت بهره برداری در مؤسسات.

-نظارت بر امور ســفارش ها ازجمله خرید و ترخیص کالاهای وارده در راســتای گشایش اعتبار برابر قوانین مقررات مربوط---

---رســیدگی و بررسی اولیه اسناد هزینه تنظیم شده توســط کارپرداز و تأیید و ارسال آن به حسابدار واحد

Template settings