نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه ای از وظایف و مسئولیت ها :

---تهیه و تدوین و اجرای برنامه های مربوط به امور تغذیه و رژیم درمانی بیماران

---مطالعه و جمع آوری اطلاعات و ارزشــیابی آمار حیاتی و تنسنجی (آنتروپومتریک(رشد و تکامل و بررسی کمبودهای تغذیه در اجتماعات و گروهه ای مختلف دانشجویی.

---تنظیــم برنامه بازدید و پایش فرآیندهای جاری در ارتباط با برنامه های کلان تغذیه کشوری.

----جمع آوری و تحلیل اطلاعات و آمار مربوط به وضعیت تغذیه ای بیماران.

---ارائه نظرات مشــورتی و انجام مشــاوره در امور تغذیــه و رژیم درمانی برای بیماران بیمارستان.

---تهیــه و تدوین برنامه های غذایی هفتگی، ماهانــه و فصلی برای بیماران و کارکنان بیمارستان.

---انجام مشــارکت های لازم در فعالیت های برون بخشــی و درون بخشی با حوزههای مرتبط با تغذیه.

---نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی تغذیه در سطوح عمومی، اختصاصی و عالی.

---کارشناس تغذیه تهیه و تنظیم برنامه های غذایی هفتگی، ماهانه و فصلی دانشجویان.

---انجام نیازسنجی غذایی دانشجویان جهت پیشبینی در تنظیم برنامه های غذایی.

---نظارت بر تهیه، نگهداری، پخت، توزیع و مصرف غذا با توجه به اصول بهداشــتی و رژیم های غذایی با در نظر گرفتن شرایط تغذیه ای

---تنظیم برنامه غذایی و محتوی سبد غذایی برای جمعیت گروه هدف در فرآیند برنامه غذایی روستا جهت طرح مشارکتی حمایتی مادران باردار.

----همکاری در زمینه پیشگیری و کنترل سوءتغذیه کودکان، مادران باردار و سالمندان.

---همــکاری در زمینه ارتقاء فرهنگ تغذیه ای جامعــه باهدف اصلاح الگوی مصرف و کنترل بیماریهای مزمن مرتبط با تغذیه.

---ارائه نظرات مشورتی و انجام مشاوره در امور تغذیه و رژیم درمانی برای افراد

---مطالعه و تدوین برنامه های مربوط به هماهنگ سازی امور تغذیه به منظور جلوگیری از بروز کمبودها، سوءتغذیه و مشکالت دیگر تغذیه ای.

Template settings