نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

---سیاست گذاری در خصوص به کارگیری فناوری نوین مدیریتی و الکترونیکی در تسهیل و تسریع در فرآیندهای مالی.

---تدوین سیاست های اعتباری و وصول مطالبات و نظارت بر حسن اجرای آنها

---تهیه و تنظیم خط مشی ها، دستورالعمل ها، روش ها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های موردنیاز، به منظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمانی واحدهای مختلف.

---تلاش در جهت تحقق خط و مشــی و اهداف تعیین شــده با تکیه بر قوانین و مقررات مالی و اسناد بالا دستی.

---برنامه ریزی به منظور حسابرســی ضمنی و پایان سال در واحدهای مختلف به منظور حسن انجام کاربر اساس صالح دید مقام مافوق.

---برنامه ریزی در خصوص وضعیت فعلی درآمد، پس انداز، هزینه های جاری و بدهی. تهیه فهرستی از دارایی های فعلی، بدهی ها و مصارف گوناگون

---برنامه ریزی و کنترل اقلام به منظور مدیریت دارایی ها و ســرمایه در گردش موسسه و برنامه ریزی جهت تأمین اعتبار موردنیاز واحدهای مختلف بر اساس برنامه بودجه سالانه

–--برنامه ریزی و کنترل اقلام  به منظور اداره دارایی ها و سرمایه در گردش سازمان/ موسسه و تأمین اعتبار موردنیاز واحدهای مختلف بر اساس بودجه سالانه که مورد تصویب هیات امناء وزارت رسیده باشد.

---استقرار و نهادینه سازی نظام نوین مالی ازجمله سیستم حسابداری تعهدی در سازمان/ موسسه.

----فعال نگه داشــتن کمیته های مختلف مالی که به موجب قانون و دســتورالعمل وزارتی تشکیل شده است.

---کنترل و نظارت بر نقدینگی موسســه بر اســاس بودجه و اولویت بندی نیازها و اهداف سازمان/ موسسه به منظور تخصیص بهینه نقدینگی به اولویتهای سازمان/ موسسه

---نظارت بر ثبت حسابها و نگهداری دفاتر قانونی و اسناد بر اساس آئین نامه تحریر دفاتر به منظور اطمینان از ثبت دقیق و به موقع رویدادهای مالی.

---کنترل حساب های دریافتنی و پرداختنی شرکت و پیگیری مغایرت ها بر اساس صورت مغایرت و تطبیق حسابها به منظور رفع مغایرت ها و شفافسازی حسابها.

--نظــارت و کنترل بر کلیه پرداخت ها حقوق و مزایا، صورت وضعیت کارکنان ســایر بر اساس آیین نامه ها، مقررات و قوانین مربوطه به منظور پرداخت به موقع طلب ذی نفعان

---نظارت و کنترل بر تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و اطلاعات  موجود در دفاتر سازمان/ موسسه به منظور اطمینان از صحت صورت های مالی ارائه شده مراجع ذیصلاح.

---نظارت و کنترل به منظور حفظ و نگهداری اموال و دارایی های سازمان/ موسسه

---پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیئت علمی و قراردادی و ســایر هزینه های مؤسسه طبق مقررات

---رسیدگی به تنخواه گردان و اسناد هزینه های مربوط به آن

---انجام امور مربوط به پیش پرداخت ها، علی الحســاب ها، اســناد و مدارک مربوط ازنظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی.

---بررسی و رسیدگی به کلیه اسناد و مدارک مالی وصول از سوی واحدهای تابعه و بانک ها و اشخاص و مؤسسات طرف قرارداد در موسسه.

--جمع آوری و نگهداری کلیه اســناد مربوط به حوزه مالی اعم از آیین نامه ها، قراردادها، دستمزدها و مقررات مربوط به شاغلین و بازنشستگان و سایر امور مربوط

---کنترل حساب سود و زیان حسابداری حقوق و دستمزد و روش محاسبه حقوق کارکنان

---انجام امور مربوط به پیش پرداخت ها، علی الحســاب ها، اســناد و مدارک مربوط ازنظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی.

---مشارکت در تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شرکت در کمیته ها و کمیسیون های مناقصه، مزایده، قراردادها و...

---تهیه و ارائه بودجه موسســه بر اســاس کســب اطلاعات  از واحدهای مختلف و تجربه سالهای گذشته به منظور برآورد صحیح درآمد و هزینه سال آینده.

---اجرای کدینگ(طبقه بندی)حســاب ها، بر اساس شکل متحد، به منظور ایجاد وحدت رویه و قابلیت مقایسه گزارش های مالی پس از تصویب رئیس رئیسه و هیئت امنا.

---افزایش آگاهی کارکنان به جهت حساسیت و اهمیت جایگاه حسابداری دولتی.

---هماهنگی و همکاری با ســازمان های نظارتی –دیوان محاســبات /بازرســی / سازمان برنامه وبودجه و کلیه واحدهای تابعه و سایر سازمان های مرتبط.

---تأیید و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و... در حوزه مربوطه.

---توسعه و تقویت کمیته HSR در حوزه مدیریت مالی.

---ایجاد محیط مناســب برای رشــد کرامات انســانی و فضایل اخالقی در نظام اداری و مالی دانشگاه.

---بهره گیری از جدیدترین و مناسب ترین فناوری های نوین مدیریتی ازجمله حسابداری تعهدی و نظام نوین مالی در جهت ارتقاء اثربخشی فرآیندهای مالی

---تـلـاش در جهت ایجاد نظام مالی پویا، روبه رشــد و چابک با تکیه بر فناوری های نظام دولت الکترونیک

Template settings