نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 نمونه وظایف و مسئولیت ها :

---سیاست گذاری در حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی با استفاده از سیستم بایگانی الکترونیکی

---تشکیل بانک اطلاعاتی  از سوابق، مکاتبات، مدارک دفتر و کوشش در نگهداری روزانه آنها

---آمــاده کردن پیشــینه ها و پرونده های مربوط به کمیســیون ها، نشســت ها و سمینارها برای آگاهی و مطالعه مدیرکل و مقامات مافوق ذی ربط

---تدوین و تنظیم برنامه ملاقات  مدیران و کارکنان و مراجعین با مقام مافوق

---ایجاد خطوط ارتباطی مســتقیم برای تســهیل برقراری ارتبــاط با واحدهای مختلف موسسه

---تنظیــم برنامه های مربوط به جلســات، ملاقات، مســافرت ها، کنفرانس ها، بازدیدهای داخلی و خارجی مقامات

---صیانت از کلیه مکاتبات و اطلاعات  و اسناد طبقه بندی شده.

-بررسی مطالب انعکاس یافته در رسانه های گروهی در خصوص فعالیت موسسه.---

-تهیــه و تنظیم گزارش وقایع مهم روزانــه و جمع بندی مکاتبات جهت ارائه به مقام مافوق---

 -تنظیم دســتور جلسات و اقدام در زمینه انجام برنامه های مربوط به سمینارها، کنفرانس ها، مصاحبه ها---

---آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط به جلسات و سمینارها جهت مطالعه ریاست سازمان قبل از شروع جلسات

---پاســخگویی به مراجعین و راهنمایی آن هــا و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواســت های متقاضیــان و مراجعه کنندگان و رعایت طرح تکریم ارباب رجوع، ترتیب ملاقات- مراجعین.

-ابلاغ دستورات مقام مافوق به اشخاص و مؤسسات ذی ربط و واحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده---

---انجــام اقدامات لازم  در زمینه محافظت، نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها، گزارش ها و ســایر اســناد و مدارک همچنین حفظ و نگهداری اطلاعات  محرمانه

-دریافت نامه ها، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خالصه مشخصات و جریان آنها در رایانه یا دفاتر مربوط.

-استفاده از نرم افزارهای پردازش متن، دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی، دورنگار و---

-ارتباط مؤثر با مدیران سطوح عالی، میانی، پایه---

به کارگیــری فناوری نویــن در جهت مکانیزه نمــودن فرآیندهای اداری و سیستم های بایگانی---

 

 

Template settings