نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

---حمایت قضایی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت دستگاه

---بررسی و مشاوره در امور حقوقی مربوط به پرونده های خاص

---توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک دستگاه در نظام ثبتی کشور.

---حمایت قضایی از حقوق کارکنان و ارائه مشاوره به آنان

---اتخاذ و تدابیر لازم  در انجام اقدامات حقوقی مناسب به منظور تحصیل و حفظ منافع دانشگاه

برنامه ریزی جهت طرح دعاوی پیگیری شــکایات و دعاوی در مراجع قضایی و شبه قضایی واداری---

---برنامه ریزی و نظارت صحیح بر اجرای کلیه فرآیندهای حقوقی موسسه

---تقسیم وظایف و کار میان کارکنان متناسب با شغل و تخصص

---صیانت از حقوق شهروندی کارکنان.

نظارت حقوقی بر قراردادهای قضایی سازمان با اشخاص و مراجع دیگر---

نظارت، طرح و تعقیب دعاوی کیفری و حقوقی علیه اشــخاص حقیقی و حقوقی در جهت تأمین منافع و رعایت مسائل دانشگاه---

تهیه و تنظیم دادخواست عمومی---

---بررسی و پاسخ به دعاوی کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی علیه سازمان / موسسه در مراجع مختلف قضایی و دیوان عدالت اداری

---مختلف سازمان/ موسسه و شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری

---ارائه مشاوره حقوقی و معاضدت قضایی به کارکنان

---بررسی و اعلام نظر پیرامون متن پیش نویس قراردادها در خصوص امور خدماتی و پشتیبانی خرید، نصب و نگهداری تجهیزات، عمرانی، آموزشی، درمانی و املاک  سازمان / موسسه

 

Template settings