نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

--مشارکت در سازماندهی و بهبود عملکرد آزمایشگاههای پزشکی 

---انجام کلیه مراحل آزمایش از ابتدا تا پایان آزمایش

---اســتفاده از داده ها و اطلاعات آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و استخراج آمارهای مرتبط 

---نظارت مستمر بر فعالیت کلیه آزمایشــگاه های تشخیص پزشکی تحت پوشش  حوزه بهداشت و درمان 

---مشارکت در رسیدگی به تخلفات و شکایات در حوزه خدمات آزمایشگاهی

----مشارکت در برنامه ریزی عملیاتی و تعیین شاخصهای عملکرد

---برنامه ریزی، اجرا و ارتقاء برنامه ایمنی و امنیت زیستی و مدیریت ( بیورسیک )  و نیز نظارت و حصول اطمینان از اجرای الزامات مرتبط

---رعایت الزامات مرتبط به انتقال امن و ایمن نمونه ها 

---شناســایی و مدیریت خطاها و موارد عدم انطباق و برنامه ریزی جهت انجام اقدامات اصلاحی 

---انجــام ارزیابی های آزمایشــگاهی لازم جهت کنترل کیفیــت و عملکرد کیت ها، فرآوردهها و تجهیزات )وسایل تشخیصی آزمایشگاهی

---مشارکت در اجرای برنامه مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی 

 ----شــرکت فعال در دوره های کارورزی، مهارت افزایی، آموزشــی و بازآموزی داخلی و خارجی جهت ارتقاء دانش، مهارت و توانمندیه ای شغلی و به کارگیری آن در انجام بهینه وظایف محموله 

---مسئول نظارت بر اجرای برنامه های کنترل و نگهداری وســایل تشــخیصی آزمایشگاهی و گزارش مشکالت مشاهده شده به مقام مسئول .

 

 

 

 

Template settings