نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 نمونه مسئولیت ها و وظایف :

---کنترل کیفیت رادیوگرافی های انجام شده و تکرار کلیشه های نامطلوب در صورت لزوم

---همکاری در آموزش عملی دانشجویان رشته تکنولوژی رادیولوژی

---تهیه و تنظیم آمار و گزارش اقدامات هفتگی و ماهیانه و ارائه لیست لوازم و داروهای موردنیاز واحد رادیولوژی به کارشناس مربوطه

-ارائه دستورات لازم جهت بیماران قبل از انجام رادیولوژی---

---راه اندازی و آماده نمودن دســتگاه قبــل از رادیوگرافی با رعایت نکات ایمنی و اعالم موارد خرابی به مسئولین مربوطه.

---به کارگیری پوشــش حفاظتی و روش های مناسب به منظور حفاظت بیمار و پرسنل در برابر پرتوهای یونیزان.

---راهنمایی بیمار جهت گرفتن حالت مناســب به نحوی که مشــاهده عضو بیمار برای رادیوگرافی درخواستی امکان پذیر باشد.

---به کارگیری دستگاه با توجه به شرایط تابش و سایر عوامل فنی جهت رادیوگرافی.

---آماده نمودن و به کارگیری دســتگاه با توجه به مدت تشعشع لازم و سایر عوامل فنی جهت رادیوگرافی یا فلوروسکوپی.

---انجام کلیه امور مربوط به تاریک خانه از قبیل ســاخت داروهای ظهور و ثبوت، تنظیم نور ایمنی، کنترل تاریخ مصرف فیلم ها و غیره.

---نظارت بر امر پذیرش بیماران و ثبت رادیوگرافی های روزانه.

---شــرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و به کارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

--مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه

Template settings