نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیتها:

---همکاری در انجام اقدامات اولیه احیاء تا رسیدن تیم احیا

---حصول اطمینان از ســالم بودن و کارایی دستگاه ها و تجهیزات بیهوشی موردنیاز قبل از شروع هر شیفت کاری (شامل دستگاه های بیهوشی، ساکشن، مانیتور، پالس اکسی متر و...)و گزارش هرگونه نقض یا خرابی به مسئولین ذی ربط.

---اطلاع  از وجود داروهای موردنیاز و امکانات بیهوشی موجود و گزارش موارد ناکافی و یا کمبودها.

---آشنایی با روش های استریلیزاسیون و ضدعفونی، کاربرد و رعایت آن در تمام مراحل عمل.

---آماده نمودن کلیه دستگاه ها و لوازم موردنیاز بیهوشی طبق لیست عمل جراحی.

---کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان از کامل بودن مدارک پزشــکی موردنیاز (مانند اجازه عمل، آزمایش های ضروری، نوار قلب، مشاوره پزشکی، آماده بودن خون و...(.

---انجام اقدامات و تدابیر بعد از بیهوشی بیمار.

---انتقال بیمار به ریکاوری و گزارش مکتوب آخرین وضعیت بیمار.

--- شستشو و ضدعفونی و آماده نمودن کلیه وسایل مربوط به بیهوشی

---کمک به متخصص بیهوشی در تمام مراحل قبل، حین و بعد از عمل

---دقــت و توجه در بروز علائم خطــر و آمادگی جهت اقدام ضــروری و آگاه نمودن متخصص بیهوشی در صورت مشاهده اشکال در بیمار و دستگاهها.

---آمــاده نمودن بیمار بــر روی تخت اتاق عمل و مراقبــت در حین عمل جراحی و پس ازآن تا بهوش آمدن بیمار و تحویل به بخش

---شــرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و به کارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

 ---مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.

Template settings