نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیت ها :

---آموزش بیمار و همراهان وی در مورد منشــور حقوق بیمار و چگونگی دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی

---اخذ برائت نامه و رضایت نامه های مربوطه

---اخذ رضایت نامه و اجازه نامه ها و تأمین پذیرش موارد فوریت پزشکی

---آشــنایی به سیســتم های کامپیوتری تخصصی در زمینه مربوطه و توانایی در رفع ایرادات و تهیه آمار روزانه پذیرش

---زمان بندی و نوبت دهی برای پذیرش بیماران ـ اعمال جراحی و بستری

---تهیه و تنظیم آمار روزانه، ماهانه و ســلانه از بیماران بستری و مرخص شده و آمار مرگ ومیر مراجعین به کلینیک هــا و پاراکلینیک ها به منظور تجزیه وتحلیل خدمات درمانی ارائه شده

---تکمیل مرتب و منظم دفاتر خاص پذیرش و ترخیص بیماران در بخش

---راهنمایی بیماران به اتاق و تخت مربوطه در بدو ورود بیمار به بخش

---مرتب نمودن اوراق پرونده، ثبت در دفتر ترخیص و تحویل دقیق، کامل و روزانه آنها به واحد حسابداری یا واحد مدارک پزشکی

---پیگیری پرونده بیمار تا پایان کامل مراحل ترخیص و تسویه حساب پرونده.

---کنترل و دریافت برگ خروج بیمار از بخش (نســخه دوم برگ ترخیص) و خروج بیمار از بخش

---تحویل کلیشه های رادیولوژی و کپی برگ خلاصه پرونده به بیمار در زمان ترخیص

---شــرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشــی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و به کارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

---همکاری و هماهنگی با پرستار یا سرپرستار جهت انجام برنامه کارهای روزانه

-انجام امور پذیرش، بستری و ترخیص بیماران در بخش---.

---راهنمایی بیماران به اتاق و تخت مربوطه در بدو ورود بیمار به بخش.

---تهیه روزانه آمار بیماران و ارائه آن جهت امور تغذیه، البسه و... به واحدهای مربوطه.

---انجــام هماهنگی و گرفتــن نوبت برای بیماران بســتری جهت انجــام آزمایش های، رادیوگرافی ها و... در داخل مراکز درمانی.

Template settings