نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیت ها :

---رعایت قوانین، مقررات، ضوابط، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و استانداردهای ابلاغی وزارت متبوع

---مشارکت در سازماندهی و بهبود عملکرد آزمایشگاه های پزشکی

---انجام وظایف و مأموریت های محوله در زمان و محل مشخص شده

---اجرای کلیه مراحل قبل از انجام آزمایش ازجمله پذیرش، نمونه گیری، آماده ســازی نمونه ها و....

---اجرای کلیه مراحل آزمایش های روزمره و گزارش دهی طبق الزامات تعیین شده

---استفاده از داده ها و اطالعات آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و استخراج آمارهای مرتبط

---اجرای برنامه های بخش آزمایشگاهی نظام مراقبت بیماریهای واگیر و غیر واگیر و  سایر برنامه ها و طرح های کشوری مرتبط

---همکاری در نیازســنجی آموزشــی، برنامه ریزی و مشــارکت در اجرای برنامه ها و و کارگاههای آموزشی و بازآموزی در خصوص ارتقاء دانش و مهارت نیروی انسانی

---مشارکت در برنامه ریزی عملیاتی و تعیین شاخص های عملکرد

---رعایت الزامات مرتبط به انتقال امن و ایمن نمونه ها

---شــرکت فعال در دوره های کارورزی، مهارت افزایی، آموزشی و بازآموزی داخلی و خارجی جهت ارتقاء دانش، مهارت و توانمندی های شــغلی و به کارگیری آن در انجام بهینه وظایف محوله

---مشارکت در اجرای برنامه های کنترل و نگهداری وسایل تشخیصی آزمایشگاهی و گزارش مشکلات مشاهده شده به مقام مسئول

Template settings