نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیتها:

---ویزیت سرپایی بیماران اورژانسی و غیر اورژانسی بستری در بخش در تمام ساعات برحسب نیاز (در صورت عدم وجود دستیار)

---ویزیت بیماران سرپایی مراجعه کننده و ارجاع به بخشها و متخصصان مربوطه

---انجام کشیک های موظفی به صورت مقیم

---تکمیل برگه های مربوطه به معاینه بیماران و مشــاوره پزشــکی (مانند برگه های شرح حال، خلاصه پرونده، رضایتنامه و..)

---عضویت فعال در تیم احیای قلبی و تنفسی (CPR )بیمارستان

---معاینه، تشخیص و درمان بیماران در سطح پزشکی عمومی

---درخواست آزمایش و سایر اقدامات تشخیصی در صورت لزوم

---پیگیری، ارجاع و مراقبت بیماران و بررسیهای اپیدمیولوژیکی بیمار و اطرافیان آن در خصوص بیماریهای قابل کنترل و مراقبت

---انجام اقدامات فوری برای ارجاع و اعزام بیماران به مراکز مجهزتر

---مشاوره با پزشکان دیگر در صورت لزوم

---مراقبت در اجرای دستورات دارویی و بهداشتی داده شده و راهنمایی بیماران

---انجام معاینــات دوره ای دانش آموزان، زنان، مادران باردار، کودکان، ســالمندان و متصدیان اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

---اقدامات  پیشگیرانه در برابر بیماریها از طریق واکسیناسیون

---پیشگیری از گسترش بیماریها از طریق بررسی های اپیدمیولوژیکی

---مشارکت در مدیریت بحران و شناسایی و کنترل اپیدمیها و طغیان بیماریها

 ---برآورد و پیگیری برای تأمین به موقع نیازهای واحدهای اورژانس مســتقل و وابسته جهت پاسخگویی مناسب به نیازهای جمعیت تحت پوشش

---رعایت احتیاط و اصول استاندارد به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماریهای منتقله از راه خون، ترشحات، تنفس و تماس و نظارت بر رعایت آن در محل ارائه خدمات.

---بررسی بیماری های بومی و اپیدمی های منطقه و پیشگیری از گسترش بیماریهای شایع منطقه

---بازدید از اماکن عمومی و فضای محیطی منطقه، خانه های بهداشت، مدارس و سایر امورات مرتبط در حیطه اختیارات تعیین شده

---اطمینان از کنترل و مراقبت وضعیت دارو، تجهیزات و لوازم فنی و اداری واحد

---راهنمایی بهداشتی و تغذیه ای مربوط به زنان باردار و مادران و کودکان

 ---همکاری برای مجزا کردن مبتلایان به امراض همه گیر در بیمارســتانها به منظور جلوگیری از شیوع بیماریهای مسری

---نظارت بر عملکرد و آموزشهای لازم  در مورد کارکنان فنی، بهداشتی یا درمانی

--- شــرکت فعال در دوره های کارآموزی و مهارتی و برنامه های آموزشــی و مطالعاتی، جهت ارتقاء دانش و توانمندی های شغلی و به کارگیری آنها در انجام وظایف

---تهیه و تنظیم برنامه های تحقیقاتی و شــرکت در بررسیها و پژوهشهای بهداشتی و درمانی و همکاری با مؤسسات بهداشتی باهدف بالا بردن سطح بهداشت عمومی

--- مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه سلامت در شغل مربوطه

---تهیه مقالات علمی و انتشــار آنها در مجلات مختلف پزشکی و علمی و یا معرفی آنها در سمینارها و کنفرانس های مربوط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings