نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیتها :

---برقراری ارتباط صمیمی و خوشامدگویی به بیمار 

---بررسی وضعیت سلامت بیمار/ مددجو

---معرفی خود و در مواقع لزوم همکاران به مددجو

---بررسی وضعیت سلامت بیمار/ (مددجو شرح حال و معاینه فیزیکی)و ثبت در پرونده کاغذی/ الکترونیک

---تعیین و ثبت مشکلات و نیازهای بیمار/ مددجو مبتنی بر تشخیص های پرستاری

---آشــنایی بیمار با محیط و انتظارات وی و آموزش وی در جهت ارتقا ســطح سلامت )خود مراقبتی)

---انجام اقدامهــای اولیه مراقبتی (تهیه نوار قلبی، کنتــرل علائم حیاتی، رگ گیری، آزمایش و..)

 ---اجرای دقیق دستورات دارویی تجویزشده و ثبت دقیق و صحیح آن

---تعیین واکنش بیمار به دارو (تداخلات دارویی و تداخل دارو با غذا)

---ثبت صحیح گزارشهای پرستاری (ذکر اولویت ها، پیگیری ها، ذکر ساعت برچسب نوع هدف و اجرا، مشاوره ها، سونوگرافی  (. –

---بررسی وضعیت بیمار کاندیدای عمل جراحی (رضایت آگاهانه، آموزش قبل و بعد از عمل ) به منظور پیشگیری از عوارض .

---ثبت دقیق و صحیح وقایع اتفاقی در مورد بیمار (ســقوط از تخت، زدوخورد و...) و گزارش آن و اقدامات انجام یافته به مافوق.

---احترام و رعایت حقوق بیماران.

---کنترل دستگاه الکتروشوک، وسایل و تجهیزات احیای قلبی- ریوی و شوک قلبی و آشنایی کامل با تجهیزات بخش قلب.

---تحویل گرفتن بیماران (کلیه بیماران بستری در بخش) و تجهیزات بخش در تمامی شیفت ها

---رعایــت اصول احتیاطــات همه جانبه اســتاندارد به منظور پیشــگیری از ابتلا به بیماری های منتقله از راه خون، ترشحات، تنفس و تماسی.

---هماهنگی با تیم درمان در انجام فرآیندهای تشخیصی، درمانی و توانبخشی.

---پیش بینــی نیازهای واحد مربوطه ازنظر امکانات، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن

---ایجاد  هماهنگی و ارتباطات لازم  با سایر بخشهای بیمارستان جهت انجام وظایف

---تشــکیل پرونده بهداشــتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت

---ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم  برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب با همکاری پزشک متخصص عفونی به کمیته کنترل عفونت بیمارستان.

---انجام مراقبت برای جلوگیری از بروز زخم بســتر و پانسمان زخم ها بازدید زخم، شستشو، بررسی درد، گزارش نیاز به واکسیناسیون و جراحی در صورت لزوم

---بررســی و ارزیابی عروق وریدی محیطی برای دسترســی به آن در شــرایط نسبتا کمترین تحرک و کمترین خطر عفونت و مراقبت مؤثر از آن برای پیشگیری از عوارض مرتبط با محل رگ گیری و انجام آموزش های ضروری به بیمار و همراهان ایشان و تعویض به موقع آن

---برنامه ریزی برای استقرار تیم پرستاری رگ گیری

---آرام ســازی محیط فیزیکی، کنترل دما و نور، ســروصدای محیط و ســایر عوامل محیطی و تأمین شرایط استراحت به آرامش بیمار

---مراقبت و کنترل کاترهای شریانی، وریدهای مرکزی و شنت ها و گزارش هرگونه اختلال در کارکرد و عوارض ناشی ازآن ها

---ارائه مراقبتهای لازم از بیمار پس از انجام اقدامات تشــخیصی و درمانی تهاجمی شامل کنترل وضعیت همودینامیک، سطح هوشیاری و سایر مراقبت های مرتبط با اقدامات انجام شده

---انجام کار با تجهیزات مراقبتهای ویژه در مراحل مختلف درمان بیمار بســتری در بخش مراقبتهای ویژه.

---کنترل وضعیت تغذیه بیمار و انجام اقدامات پرستاری لازم در موارد تغذیه از طریق لوله های گوارشی و تغذیه کامل وریدی

---آموزش بیمار در نحوه استفاده از وسایل مصنوعی، پروتزها و کمکی.

 ---آموزش ضمن ترخیص (اولین ویزیت، پی گیری دستورات پزشک و روند درمان)

---مدیریت خطر بیماران با ارائه مراقبتهای لازم  بر اســاس نیاز بیمار و شناســایی بیماران در معرض خطر به منظور پیشگیری از وقایع ناخواسته (سقوط بیمار، ترومبوز و ترومبوآمبولی وریدی یا ریوی، و زخم فشاری).

---همکاری با کمیته مرگ و میر و بیمارستانی و انجام تحلیل علل ریشه ای

---بررسی بهداشت محیط و برنامه ریزی رعایت آن

---تشکیل پرونده ارتقا فردی جهت کارکنان و تعیین دوره های آموزشی موردنیاز

---شرکت در ویزیت بیماران و انجام امور مربوطه در صورت نیاز

---مراقبت و نظارت در توزیع غذای بیماران

--- همراهی در آموزش دانشجویان پرستاری با مربی مربوطه

---ارزیابی دانشــجویان پرستاری و بخشهای بالینی، ارائه نتیجه به حوزه های مرتبط و مشارکت و همکاری در برنامه ریزی آموزش نظری، عملی و بالینی دانشجویان اموزش  دســتورالعمل ها و مطالب علمی در خصوص راه هــای کنترل عفونت در بیمارستان به گروه پرستاری

---برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی

---برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی

---شرکت در کمیته های مربوطه جهت تدوین استانداردهای مورد عمل در حوزه خدمات پرستاری و تنظیم ضوابط و دستورالعمل های پرستاری

---سرپرستی و هماهنگــی در تقســیم فعالیت هــای پرســتاری بــا توجه به تجربیــات و معلومــات هریــک از اعضــا گروه پرســتاری، آموزش، مشــاوره و راهنمایی آن

---تأمین و ایجاد شــرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریت های تأمین نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات 

---بازدید مســتمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حســن ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارش به مافوق

---همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارســتانی برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزیابی عفونت های بیمارستانی

---تهیه و تنظیم گزارشهای کمی و کیفی از وضعیت موجود گیرندگان خدمت، ارائه کنندگان خدمت و عملکرد واحدهای ذی ربط.

---مشارکت در توزیع پرستاران بر اساس توانایی ها، نیازها و شیفتهای واحدها

---ارتقــاء معلومــات و توانمندیهای شــغلی و به کارگیری نتایــج آن در انجام وظایف محموله .

---مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوط

Template settings