نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

---برنامه ریزی در جهت ارتقاء فرایند حفاظت فیزیکی به حفاظت الکترونیک

---نظارت و کنترل بر تردد کارکنان، وسایل نقلیه و حمل ونقل اموال، اثاثیه، تجهیزات و اشیاء و ثبت آن در دفاتر

---کنترل دائم عبور و مرور و نظارت بر ورود و خروج افراد

---نظارت و سرکشی کلیه بخش ها و مراقبت از اموال و دارایی های موسسسه

---حفظ و حراست تمام یا قسمتی از ساختمان و ابنیه طبق دستورات صادر

--گــزارش فوری اتفاقات و حــوادث ناگهانی نظیر آتش ســوزی، دزدی، خرابی به  مأموران انتظامی و مسئولان امر و انجام اقدامات احتیاطی اولیه

---گــزارش وقایــع نگهبانی و تردد کارکنــان و پیمانــکار و ورود و خروج مصالح و ماشــین آلات  و سایر اقلام در فرم به مســئولان پروژه علاوه بر ثبت آنها در دفتر مخصوص نگهبانی

---گزارش نویسی نگهبان و انتظامات از اتفاقات و جریان های پیش امده

---به کارگیری تیم های حفاظتی و امنیتی الکترونیک

---سرکشی های مکرر و نوبتی در طول ساعات شبانه روز در محدود خدمت

---سرپرستی، کنترل و راهنمایی نگهبانان تحت کنترل

---به کارگیری مناسبترین شیوه های حفاظت الکترونیک

 

Template settings