نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

خانم رضوان نانکلی  - جانشین مسئول کلینیک ویژه

 

آقای ناصر محمدی  - کارشناس مسئول منابع انسانی

 

خانم مینا صمدیان - مسئول واحد بهبود کیفیت

 

خانم زهرا بیات - مسئول واحد تصویربرداری

 

مهندس جواد فرزین - مسئول تاسیسات

 

مهندس حمیدرضا ندرلو - مسئول واحد فناوری اطلاعات

 

مهندس سارا آبام - مسئول واحد تجهیزات پزشکی

 

خانم منیره کریمی - سوپروایزر واحد آزمایشگاه

 

خانم مرضیه تولایی - مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت

 

خانم طیبه پورحبیبی - مسئول واحد تغذیه و امور قراردادها

 

خانم ملیحه مومنی - مسئول واحد مددکاری

 

خانم فریبا طالبی - مسئول واحد دبیرخانه 

 

خانم فاطمه دارابی - مسئول بهداشت حرفه ای 

 

آقای جواد آذر - مسئول واحد تدارکات و نقلیه 

 

آقای عسکر جمشیدی - مسئول انبار

 

آقای جواد محمدی  - مسئول خدمات 

 

آقای معدنی - مسئول مرکز تلفن 

 

آقای  جعفر دزنردی  - مسئول انتظامات

 

خانم شیرین میرعظیمی  - مسئول آموزش

 

خانم سمیه رجبی - مسئول رفاهی

 

خانم مهرنوش طهرانی  - مسئول روابط عمومی

 

 

 

 

لیست اخبار صفحه :1
    Template settings