نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

---تجزیه وتحلیــل موقعیت بیمار در اجتماع و خانواده - ارجاع به نهادهای حمایتگر با گزارش کامل از موقعیت مریض.

---جذب کمک های مردمی در جهت رفع مشکلات مالی بیماران نیازمند با هماهنگی مدیریت.

---تشخیص نیازهای بیماران نیازمند و معرفی آنان به نهادهای حمایتگر و خیریه

---ارتباط مداوم با پذیرش واحدها و هم فکری در نحوه پذیرش بیماران مراجعه کننده.

 -پذیرش و بستری بیمارانی که فاقد بیمه و مدارک شناسایی و کارت ملی.---

---مصاحبه و اخذ اطلاعات از خانواده های بیماران جهت کمک و مساعدت به بیماران.

---شناســایی افراد بی بضاعت و کسب اطلاعات از وضعیت خانوادگی در مورد وضعیت اقتصادی اجتماعی و مالی.

---رسیدگی به مسائل و مشکلات قضائی بیماران معرفی شده از طریق مراجع قضائی و انتظامی و ارائه راهنمایی های لازم.

---معرفی بیماران و خانواده های بیبضاعت به نهادها ازجمله کمیته امداد، بهزیستی،مؤسسات خیریه

---تحویل بیماران مانده در بخش ها به علل مختلف (از قبیل نداشــتن خانواده ـ عدم هوشــیاری ـ مجهول الهویه بودن ـ معتاد بودن و...) به دادگســتری و گرفتن مجوز ازآنجا و تحویل به بهزیستی.

---تصمیم در اخذ مبلغ لازم از بیماران با مطالعه پرونده ها

---شــرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و به کارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

---مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه

Template settings