نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

---نظافت و تمیزکاری واحد مربوطه طبق اصول و ضوابط تعیین شده

---حفظ و نگهداری دستگاه های تلفن و پاسخگویی به موقع مکالمات

--انجام تعمیرات جزئی نظیر تعویض لامپ، فیوز، کلید و رفع اتصالی های معمولی و سطحی سیم ها و تعویض سیم های معیوب و فرسوده و نصب تلفن جدید

---دریافت نامه های اداری و محرمانه، نشــریات، پرونده هــا، احکام، دعوت نامه ها، روزنامه ها، کتب، جــزوات، امانات و توزیع آنها بین افــراد واحدهای مختلف و اخذ رسید در صورت لزوم

رانندگی وسایل نقلیه موتوری

---تمیز کردن فرش، موکت، دیوار و چراغها و گردگیری اتاق ها

---شستشو، نظافت و ضدعفونی کردن کلیه سرویس های بهداشتی

---صرفه جویی در مورد مواد مصرفی و حفظ و نگهداری وسایل کار

---رعایت اصول بهداشــتی شــخصی مانند کوتاه نگهداشــتن ناخن ها، اصلاح صورت، پوشــیدن دستکش و لباس مخصوص کار و استفاده از دوش یا حمام در پایان خدمت

---انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

---جابجایی اثاثیه و ابزارهای موردنیاز کارکنان

---ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

---نصب بنر، تابلو و اعلانات برای اطلاع رسانی دیگران

 

Template settings