نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

- نمونه وظایف و مسئولیت ها:

---ثبت خالصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره در رایانه یا دفاتر مربوطه.–

---پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان

-تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها

 تهیه گزارش موردنیاز برای مقام مافوق---

تهیه لیست ملزومات اداری موردنیاز کارمندان مربوطه و تدارک و توزیع آنها---

 ---تنظیم دفتر آمار و گزارش کارکرد کارکنان

-همکاری با مســئول دفتر در زمینــه آماده کردن ســوابق و پرونده ها و گزارش مربوطه

---آشــنایی به نرم افزارهای تایــپ و مکاتبات و نرم افزارهــای اداری، تایپ نامه ها، یادداشت های اداری، بخشنامه ها، گزارش ها و مقاله ها از روی پیش نویس های خطی

---حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اســناد و مــدارک، پرونده های محرمانه، مطابق مقررات و اصول بایگانی

---رتقاء دانش شــغلی و به روز نگهداری فرایندهای بایگانــی )الکترونیکی نمودن فرایندهای مزبور)

---پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنان به واحدهای مربوط و تکریم ارباب رجوع

---هماهنگی با مقامات مختلف قبل از هدایت مراجعین نزد آنها.

Template settings