نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیتها:

---تدوین برنامه های بهبود کیفیت خدمات مامایی در بخش زایمان و سایر بخشها

---مطالعه و شناسایی جمعیت و برونامه ریزی مادران و کودکان تحت پوشش.

---سرشماری و استخراج گروه های سنی و دفترنویسی (مادر و کودک و واکسن) و ثبت زیج حیاتی و تجزیه وتحلیل شاخص های امور مامایی.

---نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با امور مامایی طبق دستورالعمل های مربوطه.

---مشــارکت در فرآیند آموزش بالینی دانشــجویان مامایی (کاردانی و کارشناســی و کارشناســی ارشــد) در بخش های مامایی، زنان، اتاق زایمان، نوزادان، جراحی زنان و سایر بخش ها طبق کتابچه راهنمای بالینی

---بررسی آمار و علل مرگ ومیر مادر و نوزاد در بخشهای بهداشتی.

---انجام کلیه مراقبت های دورهای مادر باردار

---پذیرش زائو در اتاق درد و زایمان

---معاینــه فیزیکی و مامایــی و در صورت لزوم معاینات واژینال و تشــخیص موارد غیرطبیعی و ارجاع به پزشک.

---درخواست امور پاراکلینیکی سونوگرافی، رادیوگرافی، تست بدون استرس (NST  ) در ختم حاملگی در صورت عدم وجود پزشک متخصص

---کنترل علائم حیاتی مادر و صدای قلب جنین و ثبت آن در فرم های مربوطه.

 ---انجام القای زایمانی (اینداکشــن) و تقویت و تشدید دردهای زایمانی با نظر پزشک متخصص زنان و زایمان در صورت لزوم.

---انجام مراحل مختلف زایمان با نمایش ســر (ســه مرحله زایمانی)، دادن بی حسی موضعی و انجام اپــی زیوتومی و ترمیم پارگی درجه یک و دو و ترمیم اپی زیوتومی در صورت لزوم.

---سنجش آپگار و بررسی سالمت ظاهری نوزاد.

---کمک به مادر در تغذیه نوزاد با شیر مادر، مراقبت از بند ناف و...

---نظارت بر وضعیت درمانهای ســاده عالمتی در خانه های بهداشــت و آموزش آن به بهورزان و مربیان و..

---آموزش مادران و گروه های ســنی مختلف در زمینه های بهداشت فردی و محیط و تغذیه و راه های پیشگیری از بیماریها.

---تهیه پرونده جهت مادر و صدور خلاصه  پرونده به بیمارستان و زایشگاه.

---همکاری با پزشــک در معاینه و تجویز دارو به بیماران در مراکز بهداشتی درمانی برای مادران وزنان باردار.

---نظارت بر نظافت بخش مامائی و بهداشتی و انجام دستورات بهداشتی و فنی مربوط به مادر و نوزاد و مراقبت در اجرای این دستورات در مراحل پیش و پس از زایمان.

---شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و به کارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

---مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه

 

 

Template settings