نوبت‌دهی اینترنتی درمانگاه

بخش دیالیز بیمارستان فیروزآبادی در سال ۱۳۸۱ راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته . درحال حاضر دارای ۱۰ تخت فعال میباشد هر تخت مجهز به یک دستگاه همودیالیز می باشد . بیماران نیازمند به همودیالیز در دو گروه روزهای زوج و فرد در دو شیفت صبح و عصر دیالیز میشوند . هچنین بیماران نیاز به همودیالیز در سایر بخشهای این مرکز نیز در این بخش تحت همودیالیز قرار میگیرند.

تنظیمات قالب