نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

بخش دیالیز بیمارستان فیروزآبادی آماده خدمات رسانی به شما بیماران عزیز می باشد .

سرپرستار بخش : خانم خدیجه امیری 

استف : سمیرا فیض دار 

شماره بخش : 51048 ( داخلی 1754-1755)

Template settings