نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

مجتمع آموزشی درمانی فیروزآبادی

"بسمه تعالی"

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

عنوان:

 امحاء داروهای تاریخ مصرف گذشته

کد  روش اجرایی:

 

تاریخ ابلاغ: 1401/9/30

 

شماره ویرایش:4

تاریخ بازنگری: 1401/9/29

هدف

ضایعات دارویی شامل داروهایی هستند که منقضی شده اند  و یا درحین حمل ونقل آسیب دیده اند،

تعریف

چگونگی فراهم آوردن شرایط و امکانات خاص جهت امحاء ضایعات دارویی با حداقل آلودگی های زیست محیطی

دامنه کاربرد: کلیه بخش های درمانی

فرد پاسخگو : مسئول فنی

نحوه نظارت : مشاهده

روش انجام کار:  

   در بعضی مواقع بر اثر بروز بعضی مشکلات از قبیل عدم مصرف دارو توسط بیمارستان و یا بی دقتی مسئولین و یا عدم هماهنگی خرید دارو ، مصرف دارو و... داروها تاریخ می گذرانند. دراین باره دو رویکرد نیاز به پیگیری دارد . رویکرد اول ، جلوگیری از ایجاد داروی تاریخ گذشته ، رویکرد دوم : نحوه امحاء داروهای تاریخ گذشته

رویکرد اول : جلوگیری از گذشتن تاریخ مصرف داروها

 1. مسئول انبار می بایست برای داروها در سیستم his نقطه سفارش که بر اساس میزان مصرف تهیه می گردد ، قرار دهد.
 2. در هنگام ثبت داروها می بایست تاریخ مصرف داروها نیز در سیستم ثبت شود .
 3. تاریخ انقضاء داروها می بایست هر ماه یکبار چک شود .
 4. در قفسه های دارویی داروهایی که تاریخ انقضای کمتری دارند جلوتر از داروهای تاریخ بلند قرار گیرند . ( FIFO )
 5. در خصوص داروهایی که مصرف آنها استوپ خورده است با پزشکان مربوطه جهت مصرف مجدد مذاکره شود .
 6. در خصوص داروهای تاریخ نزدیک استوک بخش های بیمارستان در صورتی که امکان جابه جایی با بخش های دیگر جهت مصرف وجود دارد مدیریت و هماهنگی از طرف داروخانه انجام می شود .
 7. در خصوص داروهایی که به هر دلیلی امکان مصرف در مرکز را ندارند ، با مراکز درمانی دیگر جهت جابه جایی و نیز تعویض با داروی تاریخ بلند تر هماهنگی انجام شود .

رویکرد دوم : جمع آوری داروهای تاریخ گذشته و امحاء آنها

 1. داروهایی که در داروخانه های بیمارستان تاریخ انقضای آنها به اتمام رسیده به انبار تحویل داده می شود .
 2. در انبار این داروها دسته بندی شده و لیست آنها در سیستم HIS به عنوان داروی تاریخ گذشته مشخص می شود .
 3. تمامی این داروها در کمد قفل داری که فقط انباردار و مدیریت داروخانه به آن دسترسی دارند نگهداری می شود .
 4. این داروها پس از جمع بندی به ستاد مرکزی مجموعه مدد ارسال می شوند تا طبق دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت امحاء گردند .
 5. صورت جلسه امحاء این اقلام در داروخانه نگهداری می شود .
 • لازم به ذکر است در خصوص داروهای موجود در استوک بخش های بیمارستان که از موجودی داروخانه خارج شده اند ، در صورت منقضی شدن داروها ، امین دارویی مرکز به صورت ماهانه لیستی از این اقلام از بخش ها تحویل گرفته و طی صورت جلسه ای به صورت تجمیعی به واحد امحاء بیمارستان جهت امحاء تحویل می دهد .

مراجع:

- کتاب مبانی داروسازی بالینی و بیمارستانی، دکتر رستگار پناه و همکاران، 1387. - ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته /ir.ac.kaum.fdo://http - راهنمای امحا ضایعات دارویی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 منابع وامکانات:

 

نام و نام خانوادگی  و امضاء:

خانم دکتر زهرا وکیلی

تهیه کننده/تهیه کنندگان :

مدیریت داروخانه بیمارستان

نام و نام خانوادگی و امضاء :

آقای مهندس مهدی عرب

تأئید کننده :

معاون  اجرایی بیمارستان

نام و نام خانوادگی و امضاء :

آقای دکتر علی طیبی

تصویب کننده / ابلاغ کننده :

مدیر عامل بیمارستان

Template settings