نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

بیمارستان بیمارستان فیروز آبادی  درای  دو بخش جراحی زنان و مردان می باشد که دارای 63 تخت فعال و کلیه عمل های عمومی و تخصصی در آن انجام می شود .

سرپرستار بخش : سرکار خانم زهرا آقاخانی 

استف : سرکار خانم مریم عابدینی 

شماره بخش : 51048 ( داخلی 1471-1472 ) 

Template settings