نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

بیمارستان بیمارستان فیروز آبادی  درای  دو بخش جراحی زنان و مردان می باشد که دارای 63 تخت فعال و کلیه عمل های عمومی و تخصصی در آن انجام می شود .

سرپرستار بخش : سرکار خانم الهه کلهر 

استف : خانم فریده شیروانی 

شمار بخش : 51048 داخلی ( 1464-1465) 

Template settings