نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

بیمه های طرف قرارداد


کلیه بیمه های پایه شامل :

*تامین اجتماعی

 *سلامت همگانی شامل (خدمات درمانی ایرانیان- خدمات درمانی کارمندی- حمایتی سایر اقشارحمایتی- سایر اقشار اتباع خارجی روستایی طرف قرار داد با

بستری (طرف قرارداد با درمانگاههای تخصصی  با مهر ارجاع –– پزشک عمومی طرف قرار داد نمی باشد )

*بیمه نیرو های  مسلح و جانبازان نیروهای مسلح   (بستری  بخش و بستری اورژانس بالای ۶ ساعت معرفی نامه الزامی است )


* کمیته امداد با معرفی نامه  و کارت کمیته *مصدومین ترافیکی  رایگان  به شرط  گزارش دادسرا و اورژانس تهران (نامه کلانتری قابل قبول نمی باشد )


**لازم به ذکر است در صورتی که بیمه شونده  تحت پوشش بیش از یک بیمه باشد با توجه به قانون همپوشانی بیمه ها  از یک بیمه پوشش دهنده قابل قبول

سازمانهای بیمه گر  و فعال در سیستم همپوشانی وزارتی می تواند استفاده کند .

Template settings