نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

بیمه های طرف قرارداد :

 

-                              تامین اجتماعی 

 

-                          بیمه سلامت:    شامل   ( ----- کارمندی ------ ایرانیان ----- سایر اقشار ----- سایر اقشار نظام ارجاع 1 ----- سایر اقشار اتباع خارجی ----- روستایی)

                                                                 -    

-               نیروهای مسلح     

Template settings