نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیتها:

---آمــوزش، پایش اقدامــات انجام شــده ارائه گزارش بــه رده فوقانی و اخــذ و اجرای دســتورالعمل های صادره، دیده بانی از بیماری ها ، انجــام غربالگریها، ارجاع بیماران در حیطه مراقبت از سلامت و کنترل بیماری ها.

---آموزش، ایمن ســازی، بهســازی محیط، مراقبت از گروه های مختلف هدف در جامعه من جمله اطفال- مادران باردار- میانسالان  و سالمندان و... در حیطه پیشگیری.

---انجام خدمات درمانی اولیه و اســتمرار اقدامات درمانی بر اســاس دســتورالعمل ها و آئین نامه بهورزی و مراقبت از بیماران بر اساس پس خوراند پزشکان در حیطه درمانی.

 ---بهره گیری از فرصت ها و ارائه آموزش های مســتقیم و غیرمستقیم، فردی، گروهی و با کمک افراد و نهادهای محلی به منظور تأمین، حفظ و ارتقاء ســلامت افراد تحت پوشش در حیطه آموزشی عمومی

---آموزش و مشــارکت در اقدامات لازم  در چهارچوب دستورالعمل ها و همکاری با سایر نهادهای توســعه اجتماعی فرهنگی روستا در حیطه مشارکت فعال در توسعه اجتماعی و فرهنگی.

---آموزش و جلب اعتماد مردم و ایجاد انگیزه های لازم  نزد مخاطبان برای مشارکت و ارتقاء

---مشارکت در امور مربوط به خود و روستا در حیطه جلب مشارکت

---کسب و جمع آوری اطالعات مؤثر در سلامت  و بیماری و تلاش در حل معضلات  و گزارش امور انجام شــده و اطلاعات جمع آوری شده به مربیان و رده های مافوق و نیــز ارائه  اطلاعات لازم  بــه گیرندگان خدمات بهــورزان در حیطه ارتباطی و اطالع رسانی دوجانبه

 ----شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و به کارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

---مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.

Template settings