نوبت‌دهی اینترنتی درمانگاه

این دفتر از سال ۱۳۹۲ بعنوان زیر مجموعه ای از اعتبار بخشی مرکز فعالیت می نمود و در سال ۱۳۹۳ تحت عنوان دفتری مستقل شکل گرفت. در حال حاضر سرکار خانم صمدیان مسئولیت اداره دفتر بهبود کیفیت مرکز آموزشی درمانی فیروز آبادی را عهده دار می باشد.


مهمترین وظایف این دفتر به شرح ذیل تعیین گردیده است:  

  1. تدوین برنامه های استراتژیک و عملیاتی مرکز با مشارکت مسئولین مربوط
  2. تدوین، توسعه و اصلاح فرایند های مختلف مرکز با مشارکت واحد های تابعه
  3. ابلاغ و پایش اجرای برنامه ها در سطوح مختلف مرکز
  4. همکاری در اجرای اعتبار بخشی و ارزیابی عملکرد سالیانه مرکز
  5. تعیین فرصت ها و تهدید ها در مرکز و گزارش به سطوح مرتبط مدیریتی مرکز بمنظور ارتقاء امور بیمارستانی
  6. پایش ممتد و فعال تکریم ارباب رجوع و تهیه گزارشات اصلاحی مرتبط
  7. تشکیل و اداره جلسات کمیته های بیمارستان

 

 فرآیندها:

پذیرش و تعیین تکلیف بیماران اورژانس

اعزام بیماران بستری اورژانس

اقدامات پاراکلینیک خارج از مرکز

ترخیص بیمار از اورژانس

ارائه خدمات سرپایی درمانگاه و کلینیک ویژه

پرداخت مقیمی پزشکان

 

 

 

تنظیمات قالب