نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

بخش اطفال بیمارستان فیروزآبادی با گروهی از متخصصین مجرب اطفال در زمینه  های داخلی و جراحی خدمات جامعی را در درمان و مراقبت از کوکان شما انجام می دهد.

سرپرستار بخش : سرکار خانم آذر کیقباد 

استف : سرکار خانم افسانه فرخی 

شماره تماس : 51048 داخلی ( 1230-1229 ) 

برای دیدن عکس های بیشتر وارد لینک زیر شوید .

/uploads/38/2024/Jun/01/بخش اطفال بیمارستان فیروزآبادی.docx

 

Template settings