نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

بخش آزمایشگاه بیمارستان فیروزآبادی  :

آزمایشگاه بیمارستان با در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته و بهره مندی از تکنولوژیست های کار آزموده خدمات وسیعی را در زمینه ی انجام آزمایش های تشخیصی و پاتولوژیک ارائه میدهد .

ریاست بخش :  سرکار خانم دکتر منتظر 

سوپروایزر بخش : سرکار خانم منیره کریمی 

شماره تماس : 51048 ( داخلی بخش :1170 ) 

 

Template settings