دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه درمانگاه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
                                                  بـرنامه درمـانگاه های تخـصـصی  مجـتمع آمـوزش ودرمـانی فـیروزآبـادی (صـبـح هـا)  **
پنج شـنبه چهارشـنبه سه شـنبه دوشـنبه یک شـنبه شـنبه ایـام هـفته
چـرخشـی چـرخشـی چـرخشـی چـرخشـی چـرخشـی چـرخشـی زنان وزایـمان
دکـترمقیمی گـوارش
دکـترابـطحی دکـترابـطحی دکـترابـطحی غـدد
دکـترحمزه ای دکـتر دکـترتجلی-
دکترحمزه ای
دکـترتجلی-دکترالهیاری دکـترقا ئد دکـترالهیاری ارولـوزی
دکـتربازرگان پـوست
دکـترعظیمی نزادان جـراح سیـنه
دکـترتا تینا دکـترنراقی پور-
دکترقضاوی
دکـترجوانی-
دکتر حلواچی
دکـترقضاوی دکـتراکبری فرد-
دکتر فاتحی
دکـترجوانی-
دکـتراکبری فرد
قـلب
دکـترخامنه دکـترخامنه دکـترخامنه ارتـوپـدی
دکـترمسعوددهقانی دکـترناهیددهقانی دکـترمسعوددهقانی دکـترناهیددهقانی دکـترمسعوددهقانی دکـترناهیددهقانی روماتـولوزی
دکـتریحیایی دکـتریحیایی دکـتریحیایی نفـرولوزی
دکـتر دکـترمیرزازاده دکـترتاجیک-
دکترحسن زاده
دکـترعباسی-
دکترحسن زاده
دکـترایران پور دکـترعربی-
دکترمیرفخرایی
داخـلی
دکـترعلامه دکـترکلانتری دکـترعلامه-
دکتربیاضیان
دکـترکلانتری دکـترعلامه-
دکترقنبری
گـوش و حلـق وبینی
دکـترنیک صولت دکـترعلیمرادزاده دکـترنیک صولت دکـترعلیمرادزاده دکـترنیک صولت دکـترعلیمرادزاده طـب سالمـندان
دکـترموسوی دکـترموسوی دکـترموسوی مغـزواعصـاب
دکـترشکری دکـترفلاح پور دکـترشکری دکـترفلاح پور آسـم وآلـرزی
دکـترهادیلو دکـترهادیلو دکـترمحمدی جـراح پلاسـتیک
دکـتردیوسالار دکـترفراهانی دکـترفصاحت دکـترمعرفتی-
دکتردیوسالار
دکـترفصاحت-
دکتردیوسالار
دکـترمعرفتی عـفـونی
دکـترقاسم اف دکـتررحیمی-
دکترکرد جمشیدی
دکـترقاسم اف-
دکترخالقیان- دکتررخشان
دکـتررحیمی-
دکترقاضی  مغربی
دکـترقاسم اف-
دکترخالقیان
دکـتررحیمی جـراحی
دکـتریحیایی دکـتریحیایی دکـتریحیایی طب فیـزیکی
دکـتربرهمن آنـکولوزی
دکـترصمد پور دکـترصمد پور تغـذیه
دکـترعبدی دکـترحسنی دکـترروشن دل دکـترعبدی دکـترروشن دل-دکترنواحی دکـترحسنی چشـم پـزشکی
دکتر مقیم اطفال دکتر وفائی شاهی مقیم اطفال-دکتر مهدوی نیا مقیم اطفال-دکتر راد گودرزی مقیم اطفال-دکتر سلطانی مقیم اطفال-دکتر کاظم رضایی اطـفال
دکـتروفائی شاه دکـتروفائی شاه مغـز و اعصاب اطفال
آنکولوزی اطـفال
دکـترمهدوی نیا نفـرولوزی اطفـال
دکـتررادگودرزی دکـتررادگودرزی قلب اطفـال
دکـترنوربخش دکـترامیرکاشانی غـدد اطفـال
دکـترجزایری دکـترجزایری روان پـزشکی اطفال
دکـترفتاحی جراح مغز واعصـاب

دفعات مشاهده: 6376 بار   |   دفعات چاپ: 116 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر