دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتيد
  • دانشجويان
  • كاركنان
  • خدمات الكترونيك
  • دسترسي سريع
  • درباره ما

تست
تست
تست


تست
تست
تست

تست
تست
تست


تست
تست
تست

تست
تست
تست


تست
تست
تست

تست
تست
تست

برنامه درمانگاه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
بـرنامه درمـانگاه های تخـصـصی  مجـتمع آمـوزش ودرمـانی فـیروزآبـادی (صـبـح هـا)  **

 
پنج شـنبه چهارشـنبه سه شـنبه دوشـنبه یک شـنبه شـنبه ایـام هـفته
چـرخشـی چـرخشـی چـرخشـی چـرخشـی چـرخشـی چـرخشـی زنان وزایـمان
    دکـترمقیمی       گـوارش
  دکـترابـطحی   دکـترابـطحی   دکـترابـطحی غـدد
دکـترحمزه ای دکـترقائد دکـترتجلی-
دکترحمزه ای
دکـترتجلی-دکترالهیاری دکـترقا ئد دکـترالهیاری ارولـوژی
      دکـتربازرگان     پـوست
        دکـترعظیمی نژادان   جـراح سیـنه
دکـترتا تینا دکـترنراقی پور-
دکترقضاوی
دکـترجوانی-
دکتر حلواچی
دکـترقضاوی دکـتراکبری فرد-
دکتر فاتحی
دکـترجوانی-
دکـتراکبری فرد
قـلب
دکـترداداش پور   دکـترخامنه     دکـترخامنه ارتـوپـدی
دکـترمسعوددهقانی دکـترناهیددهقانی دکـترمسعوددهقانی دکـترناهیددهقانی دکـترمسعوددهقانی دکـترناهیددهقانی روماتـولوژی
  دکـتریحیایی دکـتریحیایی   دکـتریحیایی   نفـرولوژی
پزشک کشیک دکـترمیرزازاده دکـترتاجیک-
دکترحسن زاده
دکـترعباسی-
دکترحسن زاده
دکـترایران پور دکـترعربی-
دکترمیرفخرایی
داخـلی
  دکـترعلامه دکـترکلانتری دکـترعلامه-
دکترسالم
دکـترکلانتری دکـترعلامه-
دکترقنبری
گـوش و حلـق وبینی
دکـترنیک صولت دکـترعلیمرادزاده دکـترنیک صولت دکـترعلیمرادزاده دکـترنیک صولت دکـترعلیمرادزاده طـب سالمـندان
    دکـترموسوی دکـترموسوی دکـترموسوی   مغـزواعصـاب
    دکـترشکری دکـترفلاح پور دکـترشکری دکـترفلاح پور آسـم وآلـرژی
  دکـترهادیلو دکـترهادیلو     دکـترمحمدی جـراح پلاسـتیک
دکـتردیوسالار دکـترفراهانی دکـترفصاحت دکـترمعرفتی-
دکتردیوسالار
دکـترفصاحت-
دکتردیوسالار
دکـترمعرفتی عـفـونی
دکـترقاسم اف دکـتررحیمی-
دکترکرد جمشیدی
دکـترقاسم اف-
دکترخالقیان- دکتررخشان
دکـتررحیمی-
دکترقاضی  مغربی
دکـترقاسم اف-
دکترخالقیان
دکـتررحیمی جـراحی
  دکـتریحیایی دکـتریحیایی   دکـتریحیایی   طب فیـزیکی
      دکـتربرهمن     آنـکولوژی
  دکـترصمد پور   دکـترصمد پور     تغـذیه
دکـترعبدی دکـترحسنی دکـترروشن دل دکـترعبدی دکـترروشن دل-دکترنواحی دکـترحسنی چشـم پـزشکی
پزشک کشیک دکـترسلطانی دکـترصدر دکـترصادقی دکـترعشقی دکـترکاظم رضایی اطـفال
  دکـتروفائی شاه   دکـتروفائی شاه     مغـز و اعصاب اطفال
            آنکولوژی اطـفال
        دکـترمهدوی نیا   نفـرولوژی اطفـال
دکـتررادگودرزی     دکـتررادگودرزی     قلب اطفـال
    دکـترنوربخش   دکـترامیرکاشانی   غـدد اطفـال
      دکـترجزایری   دکـترجزایری روان پـزشکی اطفال
    دکـترفتاحی       جراح مغز واعصـاب

دفعات مشاهده: 9465 بار   |   دفعات چاپ: 132 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر